Du har sgt p: *opmuntr*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 31. januar 1824
Fra: Chr. Henr. Iversen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

S.T.

Hr. H. C. Andersen

Discipel i Slagelse lrde Skole, logerende hos Frue Henneberg

Hermed en liden Rulle i graae Pap, hvori Tryksager Mk H. C. A. Slagelse

Odense 31 Jan. 1824

Kjre Hr. Andersen

Enhver Efterretning om Deres Velgaaende glder mig og alle Mine inderligen, og isr det skjnne Vidnesbyrd af Deres Rector om den heldige Fremgang De gjr i Deres Studeringer, som maae vre Dem en heldig Opmuntring. Jeg gik, som Patient, fra det Gamle ind i det nye Aar, som ved mit meget daglige Arbejde, kun levnede mig liden Tid til at lse Deres Manuscript igjennem; Imidlertid lste jeg dog hist og her Noget, som gldede mig paa Deres Vegne. Men, kjre Ven! De adresserer sig i Henseende til Trykningen af Deres Manuscript ganske til den U rette; thi i mere end 30 Aar har jeg vret ude af al Connexion med Boghandlere, da jeg fra den Tid opgav Boghandelen, og ikke trykkede noget mere paa eget Forlag, heller ikke kan paatage mig at trykke Noget for andre formedelst at jeg ikke holder flere Folk i Trykkeriet end til Avisens Befordring fornden. Skulle De faae det anbragt, maae det vre hos en af Kbhvns unge Boghandlere, der ikke endnu har forbrndt sig Fingrene paa formange Forlags - Artikler.

Deres Manuscript flger i vedflgende Pakke. Lev vel! Gid det fremdeles maa gaae Dem efter nske! og at De stedse maae conservere Deres hje Velyndere! Alle Mine hilse Dem venskabeligst.

Jomfrue Melchior som de saae her sidst, er nu i Callundborg hos sin Moder. Hun har haft den Sorg i Sommer at miste, ved Dden, en kjr Sster og d. 18de Decbr. sin Fader, som var det vrste Std.

Stedse er jeg med sand Venskab

Deres

Iversen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus