Dato: 2. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenh: 2 April 1840

Uagtet vi er lige ved den tredie April, Klokken er nemlig halvtolv i Aften i det jeg tager Papiret, maa jeg dog have skrevet "den anden April" over, at De kan see jeg har tnkt paa Ssteren. Tak for Deres Brev, tak for de nydelige Mansjetter og Mulat-Placaten. Hele Dagen har det vret vaarligt, jeg har for frste Gang gaaet ud uden Overti. Imorges da jeg stod op var det frste jeg fik, en Pakke fra Reitzel, min gode Boghandler sendte mig alle Hverdagshistorierne, 6 Bind, nydeligt indbunden, kort efter kom den lille Recke536 , naiv og godmodig, som han er og jeg nd Deres Brev og beskuede Ssterens Gave ! O, De er for god mod mig. Derpaa gik jeg til Condittoren og drak Chocolade med nogle unge Venner. Derpaa til Eduard Collin hvor Wulle nskede, det var hendes eget Indfald: "Gid Du maa faae en lille Frederikke! " Vulle forrede mig et Skriveti i Form af et Daadyr Hoved, saa drak vi Kaffe og jeg gik til Collins, hvor Louise ogsaa havde et Skriveti til mig, Ingeborg, et smukt Kobberstykke og min elegante Theodor et stor Silke-Halstrklde af de moderne til syv Rbdlr. Fra Sangeren Faaborg fik jeg et smukt Digt og en Aske med mange forskjelligt farvede Stykker Lak og Oblater. To forskjellige unge Venner havde en flles Idee og sendte mig, som de skrev "noget Andersen vrdigt", og jeg fik Mulatten . Om Middagen var Selskab hos Collins for min Skyld, Suppe, Rypper, Fisk - Skinke og Kage, min Skaal blev drukket og saa gik jeg i Theatret og saae Barselstuen og Balletten "de Danske i China"537, da jeg gik derfra, jeg blev i Theatret gratuleret fra alle Kanter, standsede Thorvaldsen mig og mit paa Torvet for de skinnende Stjerner kyssede han mig paa Munden og nskede mig saa meget Stort og Godt at det Halve kan vre tilstrkkeligt. Eduard fik mig nu hjem til sig, hvor jeg drak Thee, beskuede den sovende Vulle og Lovelise c: Louise, spiiste til Aften og nu er jeg i Hotel du Nord og skriver til Tante Annas Forfatterinde, som De jo nok kjender. See det er mit Levnetslb i Dag. God Nat!

Kjbenh: 6te April 1840

See, saaledes gaaer det nu altid, dette Brev skulde have vret frdig i Lverdags og sendt Dem, men saa kom der saa meget Skriverie i Veien, nu frst kan jeg faar Epistelet istand. Det er den tossede Forestilling i Studenterforeningen, som gjr mig Bryderie. De veed vel, at Foreningen har lovet at give tre Forestillinger for Thorvaldsens Musum og denne er da nu den tredie; her til er bestemt en Slags Parodie paa Bournonvilles Ballet, Fdrenelandets Muser, dernst flere Scener paa italiensk

af Donizettis Opera: Elisire d'amore, samt den lille Vaudeville, vi en syv, otte Tallet sammenskrev til Fastelavn og som jeg dbte med Navnet: Ingenting; De veed vi spille hver vor egen Rolle i dette Stykke. Uagtet der Intet er i Balletten der kan stde Kongen, syntes mig dog at da "Fdrenelandets Muser" var componeret i en Festanledning og kun kunde faae Betydning anvendt paa denne raadede jeg derfra538 . Man kom mig imidlertid saa almindelig imod min Anskuelse, at jeg selv troede at det var feilagtigt af mig, jeg gav dem da et Par Ideer og antydede Musikken men da jeg senere tnkte over, hvor taabelige Tilskuere man kan have, hvor let det Uskyldigste kan misforstaaes, skrev jeg til Senioratet min Mening herom og at jeg aldeles ikke vilde have med Balletten at gjre539 , man har imidlertid ikke kundet gaae ind paa min Anskuelse og Balletten gives. Den er ogsaa hist uskyldig, imidlertid har Holst givet den en anden Udseende, nemlig Billeder Theater?Maanen fortller, herved faaer det Hele rigtignok Udseende af, som om jeg var Autor og jeg er her aldeles udenfor det. Ideen er at en Mller, man kommer naturligviis til at tnke paa Mylius540, vil vre Adel, og han seer da ind i Fremtiden, Billeder hvor fornemme Brnene ville blive. Af Avisen seer jeg at "den Usynlige paa Sprog" er givet to Gange i Odense541 ; har De seet den - Tager den sig ud? Gjr den Lykke; Tak for alle Meddelelserne om Mulatten, De kan nok vide at de interesserede mig meget. Bring Fru Schinheider min rbdigste Compliment og Taksigelse fordi hun meente Forfatteren det saa godt at hun vilde at han skulde "leve !" Deres Moder seer det vel nste Gang; her i Kjbenhavn gives det ikke igjen fr efter den stille Uge. Af Maurerpigen mangler jeg i frste Act kun de to sidste Scener, der er egentligt Intet, som lader sig rive ud, ellers skulde jeg meddele Dem det, dog her har De en Stump af den unge Konges Monolog:

" Min skal Raphaella vre !

Kongekronen skal hun bre !

Ved min ridderlige re !

Der hvorhen hver Skabning stunder:

Graven, der min Fader blunder,

Der selv, der, jeg ene grunder

Kun paa dig, min Blomst, mit Under.

Folkets Gunst jeg ei skal slippe;

Folket, svage Rr i Knippe

Bunden sammen, er den Klippe,

Hvorpaa Kongethronen hviler,

Men just her i Klippegrunden,

Har jeg Diamanten funden,

Som hver Anden vil fordunkle

Den skal i min Krone funkle !"

Dog det tager sig ikke ud lsrevet, men paa sit Sted gjr det Virkning, troer jeg !

Typhus grasserer strk her i Byen, jeg har i Dag Smerter i Hals og i Hoved, om det er Prliminrerne til en saadan Tournering med Dden veed jeg ikke! den unge Faber er jo dd af Typhus, ligesaa en Dr Fayth af den hermanske Familie542 ; det dumme Foraar vi har, Grsset skal trives og derfor vi andre aflives, her i Taagernes Land er det lykkeligst at hre til Kaal?Arten, den grnnes bedst. Fru Drevsen ligger da igjen, af de gamle Smerter i Knet, som hun fik ved et Fald for et Aar siden. Orla Lehmann har lnge vret Patient, det er ogsaa Knet han har en Skavank i. Deres Fader er jo noget i Bedring? Gid denne maa tiltage, gid jeg maa finde ham mindre lidende naar vi mdes i Sommer. Siig til Deres Tante at nu kan hun gjerne spandere en Gaasevinge, lidt Galble?Saft og lidt af en gammel Las gjort i Papir og saaledes skrive mig til, gjr hun det ikke saa bliver jeg vred paa Fru Guldbrandt. Hils il dottore fra mig, jeg har i Dag en saa sygelig Fornemmelse, at jeg kun finder Trst i at tnke paa, hvor mange Doctores der dog ere til i Verden; idet alle bekjendte Livs Hjlpere svve mig forbi seer jeg isr paa den dle, forfynskede Gulbrandt, som drog det fle Utydske af mit ie paa den bermte Markedsdag i Odense543 . ehlenschlgers , "Fiskeren" skal, indrettet som Aladdin, gives til Slvbrylluppet544 , Hartmann componerer Musikken. Lind545(Johan Gordons Forfatter) udgiver om kort Tid en ny Novelle, der skildrer den bornholmske Natur. Holst giver anden Deel af sine Digte546 , han er meget i Mode. Paludan Mller ventes hjem. Gld mig snart med Brev, et af Deres Breve, der ret blomstrer med mange Linier, et heel Canaans Land i Yppighed. Fortl mig lidt om den Usynlige og om Hr Lange, som Mulatten, Fru Lsse skal jeg srdeles hilse Dem fra, hun vedbliver at skrante! Lille Wulle sender "Tante Anna" et Kys og mange Hilsener, hun siger hver Dag, "naar faaer jeg Mulatten at see, han er saadan en sd Dreng !" og jevnlig siger hun til Moderen, "Hr Andersen er lynende gal over Mulatten !" Hvad siger De om vore Blade den Frisindede og Fdrelandet, jeg begriber ikke hvor meget kan staae som der staaer. Lev nu glad og vel ! Hilsen til de kjre Forldre og alle Sstrene.

Med broderlig Hengivenhed. Digteren.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus