Dato: 13. juni 1827
Fra: Ferdinand Emil Hundrup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Onsdagen d. 7 Martz 1827. Slagelse

Min gode Andersen.

Du skrev mig i dit sidste Brev: "skrm mig ikke med Lrerne, kan du, saa giv mig hellere Mod, jeg trnger dertil", ja sandelig, jeg fler vel, at du trnger dertil, jeg fler vel alt det ubehagelige i din Stilling, men uagtet jeg fler dette, uagtet du skrev saaledes, kjre Andersen! saa vil jeg dog hellere sige dig, hvorledes Alt er, end blnde dig ved noget tomt Haab, saa du siden skulde fle dig endnu langt ulykkeligere. Jeg vil sige dig, hvorledes her er: hvorledes jeg har det her, vil du have indseet af mine foregaaende Breve, men jeg ivl ikke ngte, at det for dig vil vre anderledes. Kommer du hertil, vil Quistgaard nok gjre af dig og gjre for dig, hvad han kan, men jeg forsikkrer dig det er meget lidt; han vil altsaa visnok dimittere til October et Aar, men at du da ikke bliver nogen god Student, troe mig, det er aldeles afgjort, thi 1) Latin lser han selv, og det overmaade daarlig; jeg forsikkrer dig (men du maa brnde Brevet, for det kunde komme mig dyrt at staa at skrive det om ham) han kan grumme lidet, og latinen lses her ligesom i Meislings Tid paa det nr, at han lader hele Classen tage for, og retter dem nsten ikke, ja du vil maaskee neppe troe det, men jeg forsikkrer dig at det er sandt. Latinen bliver ofte rent galt oversat uden at han retter det. Altsaa til Resultat: du vil ganske bestemt ikke lre et Ord Latin her i Skolen; og det veed [du] dog at Latin er det allervigtigste, da du skal bruge det til alle mulige Examina. 2) Historie og Geographie, veed du nok at Andersen lser, og du skulde dat atter begynde paa det Gamle; du veed desuden nok at han ei har hje Begreber om dig, og at han er en sr Fyhr. Det vilde ei vre godt for dig igjen at begynde at lse under ham. 3) Tydsk og Fransk lser Torst, at man under ham ei lrer stort (jeg vil ikke tale om mig, thi i den sidste Tid har jeg aldrignogen Bog med til ham) vil jeg knap bemrke, da disse Fag ere temmelig lette og ubetydelige. 4) Mathematik vilde du i det mindste ei faae ug for af Andersen; dog det vil jeg heller ei omtale. Men at vi 5) har Grsk med Flemmer er den vigtigste Grund hvorfor jeg paa det alvorligste vil fraraade dig at komme hertil; thi Flemmer er langt vrre end Meisling, isr med Grammatik (vi have Grammatik hver Dag). Ham vilde du ganske bestemt ei kunde lse tilpas, og ei nok hermed, men han har nsten strre Myndighed end Rector, naar han altsaa ei gav dig sit Votum, saa blev du bestemt ei dimitteret, om Rectoren endog nskede det. Dette er virkelig den rene Sandhed, du maa vre overbeviist om, at [jeg] dersom jeg ei vidste dette og flte det at vre sandt, saa da ingelunde i dine mislige Kaar vilde tilskrive dig det. Saasandt som du stedste har befundet mig som en rlig og oprigtig, maae du troe mig heri; om du end altsaa nok saa meget beder mig at lade vre, jeg kan dog ei andet end bede dig at betnke dig vel, frend du bestemmer dig til at tage herned. Desuden skal Meisling skriftligen have lovet Collin, at du skulde blive dimitteret til Oct. et Aar, og bliver du det saa vil du sikkert, saa sandt du streber, blive en langt bedre Student fra Helsingr end fra Slagelse. Her har jeg endda slet ikke omtalt det ubehagelige der er i at drage saaledes fra den ene Skole til den anden. Kommer du her tilbage, saa hedder det strax,a t Meisling ei har villet dimittere dig; og selv det kan gjre meget; thi da Meisling dimitterede Jens Hviid, som Quistgard ei vilde have dimitteret, vil [det] vistnok indjage denne Frygt for at dimittere den Discipel, som hiin ei ville. Du maa virkelig vel betnke dig! Selv det maa du erindre at det er godt for den, hvem Skjbnen har udseet til at prves ved mindre behagelige Kaar - - at han overstaaer disse i sin Ungdom, desto letere vil Skjbnens Tilskikkelser siden vre ham, og gosaa det maa du huske paa, at Fornjelser og Adspredelser ere ei gavnlige (Virkeligen det ere de ei) for den unge Studerende - -

Jeg vil altsaa endnu engang bede dig vel at betnke dig frend du beslutter dig til at tage herned! Og saa vil jeg bede dig ei at blive vred paa mig, fordi jeg har sagt dig Sandheden.skjndt jeg vel fler at den falder dig noget haard. Men gode Andersen! jeg forstaaer mig ei paa dig; dine Charakterer ere rigtignok strstedelen brillante, (jeg har ikke havt saadanne Charakterer, der er 7 ug, jeg hvade i sidste Maaned ug-minus for Latin, Grsk og Mathematik, og jeg har, saavidt jeg erindrer, ei havt flere i nogen af de foregaaende Maaneder) men hvis du virkeligen fortjener disse Charakterer, da har du virkelig begaaet den Feil at opoffre for megen Tid paa disse Dele, thi det var virkelig meget bedre, om du kunde forandre dine 3 g-minus til 3 g, om ogasaa derved alle dine ug skulde gaa ned til til mg.

Endnu engang, see du kan blive hvor du er, eller og at komme til Kjbhv. eller en anden Skole, kun ei til Slagelse, det maa du love mig Andersen! jeg veed at det vil smerte dig at lse dette, da du vistnok ei har evntet saadant et Svar, men jeg fler din Sorg, og kan virkligen ei lindre den. Kun som deltagende og troe Ven kan jeg undertegne mig, gid jeg kunde hjelpe dig! Lev vel, det nskes dig af Hjertet af

F.E. Hundrup

P.S.

Fortvivl kun ikke A! Mennesket kan meget, naar han kunvil! Bestrb dig for at vinde M.s Yndest, jeg forsikkrer dig, dette er dig tjenligst! Skriv mig snart til, hvad Collin har svaret dig, og vr overbeviist om at jeg tager inderlig Deel i din Skjebne. -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost