H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Augusta Söeborg til H.C. Andersen 31. marts 1831

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 31. marts 1831
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[fortsat fra Brev]

Gode Andersen!

Gid disse Linier træffer Dem frisk og munter! - Livets høieste Goder! - I anledning af den 2den April modtage De min inderligste, meest velmeente Lykønskning! - ikke sandt det er den rigtige Dato paa Deres Fødselsdag!

Gud beskjærme Dem fra enhver reel Sorg! - og give Dem fremdeles Mod, og Kraft til at fuldbyrde Deres tagne Fortsætter! - Saa det er virkelig Alt, hvad jeg for Tiiden meest maa ønske for Dem! -

Fra min gode Moder de bedste Hilsener! Saavel fra min heele den øvrige Familie. Alle ere for Øieblikket raske: (en Sjeldenhed).

Deres Moder seer jeg ofte; hun skrev Dem nok til forleeden; hendes Helbred synes jeg er bedre end før; hvilket De nok i alle Henseender kan have den Glæde at tilskrive Dem som Grunden til! især med Hensyn til den gode kraftige Middagsspiise De skaffer hende fra Bespiisningsanstalten.

- Tak gode Ven for Deres sidste Brev, rigtignok bestod det meest af Kjældermænd - ikke just min Yndlings-Lectüre, men jeg fik dog med det samme at vide hvorledes De levede. - Jeg har og for Spøg lavet nogle af disse underjordiske Karle, der hører just ikke megen Viid til - forexemple "Hvilken Borg i Fyhn kan ikke kaldes gammel?" - Svar "Nyborg". Spørgsmål "Hvorfor vilde det blive vanskelig at nedsluge et Damesnørliv? Svar: "Fordi man let kunde faa Fiskebeen i Halsen". Spørgsmaal "Warum gibt man nicht dem Fürsten Rolle in Emilie Galeotti einen Landmann? Svar "weil ein Seemann sie schon die seine macht" - Og mange fleere som jeg ikke gider fylde Brevet op med! - Jeg har ikke seet den sidste Piece, jeg meener det saakaldte Gjenganger-Poem, er det ikke saa den hedder? oprigtig talt er jeg nu næsten lige saa kjed af alt det Gjengangerie, som af Kjeldermændene; første Gang Gjengangeren viiste sig i sin Fortræffelighed, da var jeg henrykt! - jeg sad en Aften eene hjemme og frydede min Sjæl med at læse disse Breve høit; thi saadanne Vers maa læses høit, for at deres flydende naturlighed, ret kan blive levende! - Er nu Forfatteren bekjendt? - er det en Bredahl, eller Hertz. Meningerne ere deelte. - Vi har da havt den Glæde at have hørt vor fortrinlige Wexschall her! - han gjæstede Odense temmelig længe! lod sig høre offentlig 2 Gange! - jeg var samled med ham til en nydelig musikalsk Soirée, en Aften hos Justitsraad Guldbrands, i hvor ofte jeg i Kbh. har hørt den Mand, fortryller hans Spil mig stedse paanye! - Fra Moder skal jeg spørge Dem, om De saa fik Deres Penge udbetalte fra Rentekammeret? - hun maa vide det for at kunde slette det ud i hendes Bog! - Maa jeg bebyrde Dem med en liden Commission? - naar Deres Vei falder forbi Musikhandler Loses, gaa saa blot derind, og sp'ørg godhedsfuldt, - om Prisen fore en Abonent paa det saaakaldte musikalske Ærestempel for Klaveer; - det er uhyre billig saa meget veed jeg; men jeg kan ikke vide hvorledes man faaer det sendt her til Provindserne: - om Lose besørger det i samme Priis, eller hvorledes. -

De agter at gjæste Ingemann i Sommer! Det vil vist blive et elskeligt Opholdsdsted! Sorøe paradisisk deilig, men dog lidt trist. -

Om man ikke skulde see Dem her i Odense i Sommer? - Svar: "dog muelig!" ikke snadt bland Umuelighederne er det ikke. - Deres Studenter fete var charmante, jeg gad staaet ubemærket i en Krog og seet til. - Nu! Adieu! Med næste Post venter jeg Brev. - Saaledes pleier Deres Ord til mig at lyde! Men dog alvorlig, skriv snart. Deres hengivne Augusta S--g--

[Udskrift: S:T: Hr Candidatus philos: h.C. Andersen

Store Kongensgade No 33 - 3die Sahl i Kjøbenhavn

frit

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet, SB 5587-90)