Dato: 25. april 1833
Fra: Christian Voigt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 25 April 1833.

Nu kjreste, bedste Ven! er Du da bortel, og allerede langt borte, skjndt det kun er 2 Dage siden Du reiste; Gud veed naar jeg seer Dig igjen. Jeg kan ikke rigtigt gire mig fortrolig med den Tanke, at jeg i 2 maaskee flere Aar ikke skal see den kjre Digter, som jeg nu i 3 Aar nsten har seet dagligt, og som jeg altid har lngtes saa inderligt efter, naar jeg i et Par Dage ikke saae ham. Jeg lider et stort, dobbelt Tab, ikke alene Vennen, men tillige Digteren og det aandrige Mske, og efter begge vil jeg lnges meget, men saa faaer jeg jo Breve, og Dine Breve pleier at tale ligesom H. C. Andersen i levende Live. Gid jeg nu var med Dig paa Veien til Paris og kunde flagre Verden rundt ved Din Side og give Examen og alt dette Stads her en god Dag, men desvrre, jeg maa blive og nies med at glde mig ved Tanken om, at Du morer Dig, og ved dine Breve som ogsaa lader mig nyde Dine Fornielser. Da Du kun har vret borte i 2 Dage, kan her naturligviis ikke vre meget at fortlle; dog hrer jeg, at der i Iversens Avis staaer talt om Dig: vort Byesbarn, den aandrige Digter og det gode Mske, fremdeles, at Du har faaet 1200 Daler Slv i Reisestipendier, er det sandt? Hempel har i sin Avis ladet aftrykke en Stump af et Brev til ham, hvor Du fortller om Din Reise og Din litteraire Virksomhed. lste Bind af de meget omtalte Novellet af Forfat: til en Hverdagshistorie er udkommet og indeholder foruden 3 gamle kun 1 nye: Drm og Virkelighed, som er meget smuk, omtrent som Hverdagshistorien selv; nu begynder man igien at bryde Hovederne med at udfinde, hvo der er Forfatteren, mange gjette nu paa den lille tykke Jacobsen men det synes mig dog lidt utroeligt. Maanedsskrig mod Litteratur er udkommet, men indeholder intet, der vilde interessere Dig uden om Thortsens Metrik, der bliver roest overmaade strkt; den anbefales til alle endog Digterne skjndt han siger, at han haaber Danmarks Digtere ikke behver at studere den. Du kan vel tnke, at mange misunde Dig, at Du er kommet til at reise, og saa rgrer jeg mig over at hre: hvorfor rejser A? har han nu studeret noget? kan han Sprogene? Det havde vret bedre han var blevet et Par Aar endnu og andet saadant Sludder; men mange glde sig ogsaa derved og haabe, at man snart faaer Frugter at see. Nu har jeg skrevet nsten en heel Side om ingen Ting, fald nu ikke i Svn ved at lse det. a revoir.

d. 2 Maj.

Bedste Ven! I Gaar fik jeg Dit kjre Brev No 1, hvorved jeg blev srdeles glad og overrasket. Jeg drmte aldrig om at faae Brev saa hurtigt, det var jo kun 10 Dage efter at Du var reist fra os; derfor takker jeg Dig ogsaa inderligt, at Du ikke har glemt Din gamle Ven. Det var kjedeligt, at den frste Deel af din Reise ikke var heldig: jeg gldede mig, da jeg var om Bord hos Dig, at Veiret var saa godt; men jeg har rigtigt nok lnge ikke seet dig saa veemodig og alvorligngstelig stemt, det er vel ogsaa meest Tanken om det Du forlader, der har gjort at, Du endnu ikke har moret Dig. I Hamburg var Du formodentlig hos Arenz, siden Du hrte og saae saa megen Liderlighed? Titus morede dog vel? I alt Fald mener jeg det maa vre interessant at see en By som Hamburg efter 2 Aars Forlb igjen; men naar man er i daarligt Humeur morer jo Intet; desuden antager jeg, at Du har kjedet dig i Haarburg og derfor er alt bleven skildret med mrKe Farver. Du seer, jeg nsker at Du havde moret Dig og derfor forklarer jeg alt paa det Bedste. L. Mller fik Brevet i Gaar. Du sprger om min Familie og navnlig om min gifte Sster: De leve alle ret godt og forniet i det lille stille uskyldige (!) Faaborg. Nu er hun ogsaa ret - forniet; jeg troer vist, at Du med Rolighed kan hre om hende, isr da Du nu d.v.s. naar Du faaer dette Brev er i Paris; dersom jeg troede at det kunde more Dig, saa vilde jeg gjerne fortlle Dig noget; dog vil jeg hellere indskrnke mig til lidt; Hun har vret temmelig sygelig i den Tid hun har vret gift, hvori vel hendes Hjertes-Lidelser har havt deres Deel; hun har faaet 2 Brn, hvoraf det frste var ddfdt, det andet - en Pige - fik hun kort frend jeg reiste hjem; det er en rask Unge, som tildeels har forskaffet hende det gamle Humeur igjen. Nu nok om det. Du sprger ogsaa om Laura; ja hun har forandret sig meget til sin Fordeel; i Forstand og Vid staaer hun vistnok over begge sine ldre Sstre; derimod mangler hun dette Naive, Barnlige, som har fortryllet flere end mig [evt: dig] hos hendes ldste Sster. Men jeg frygter jeg har talt mere om denne Materie end Du nskede at hre, hvis saa er, da beder jeg om Tilgivelse og dermed basta! Johan lever ret godt og svrmer inde hos de smukke Frkener, som beder Dig ret kjrligt hilset. Noget interessant Nyt veed jeg ikke at fortlle Dig; her er meget roligt baade i Literaturen og det vrige Liv. Din Dronning har jeg seet og moret mig ganske fortrffeligt; det er et ypperligt Stykke, som bliver godt udfrt. Farvel til nste Gang.

d. 17 Mai.

Nu er det allerede en god Tid siden jeg sidst skrev' i dette Brev, og endskjndt her just ikke er meget at skrive om, saa begynder jeg dog at lnges svarligen efter at tale lidt med min elskede Digter (hellere hrte jeg rigtignok ham tale). Nu tnker jeg mig, at Du svrmer i Paris; paa Comedie, paa Caffeeme etc. etc., &jeg sidder her og tnker paa Dig; mon Du tnker paa mig? udenfor tordner og lyner det og er meget varmt. - Skoven er nu nydelig grn, jeg har gjort et Par Smaatoure. - Erreboe har for nyligt vret oppe til chirurgisk Examen og faaet bedste Charakteer, han er meget lykkelig. Et Par literaire Nyheder: Hertz har udgivet en Bog, som han kalder Foraarets Nytaarsgave, den indeholder en ubetydelig Novelle, anden Deel af Natur og Kunst og en Deel smaae Digte, hvoraf de fleste er noget af det Sletteste jeg har seet paa Tryk, isr et en Nat i en Jolle paa Havet; det er en meget grausam Geschichte om en Matros, der er sat ud i en Jolle fordi han kom Captainens Kone for nr; her overfalder en Haifisk ham og bider Haanden af ham og han der; jeg har vret nr ved at lee mig fordrvet af denne frchterlige Historie. Hertz har tabt meget i Publicums Gunst. 2 Hfter af Prometheus ere udkomne og indeholder foruden en Deel andet Gods en net lille Afhandling om den nyere danske Poesie af Wilster; men han er meget streng mod de yngre Poeter; det gaaer dog isr ud over Hertz, alt hvad han siger om Dig skal Du efter Lfte faae: Han er vreed fordi man gir for lidt af smaae lyriske Digte, han stter det, siger han, langt over middelmaadige Skuespil og Romaner, jeg tilstaaer, at jeg langt hellere vilde have skrevet A.s Det d: Barn, et lille Digt, som vist vil holde sig ilive til den danske Litteraturs Dommedag, end baade Kjrlighed paa Nikolai og Brud: f: Lammerm: og adskilligt andet iberegnet. Han klager nu over at der mangler de yngre Digtere paa Originalitet og Begeistring, Anelse om deres hie hellige Kald, kort sagt Genie. Dette gjelder vel ikke uden Indskrnkning eller i lige Grad om And: Hertz og Overskou, dog tildeels: Gid [Andersen aldrig havde] lst Heine! Hans Aand har ikke vret strk og sund nok til at modstaae den skadelige Indflydelse af de nsten averniske Dunster, som opstige af H,s Poesier, hvori Genialitet, Svrmerie, Ynde og Vittighed paa den barokkeste Maade ere blandede med Affectation, Blasphemie, Frkhed og Gemeenhed; derfor er selv den bedre Deel af A.s Poesier ofte feberagtig, Den originale Digter tilgiver man let en Deel Capricer og Unoder, fordi der er saa meget hvorfor man maa vide ham inderlig Tak, men Efterlignernes Forkertheder have kun lidet Krav paa Tilgivelse. Desuden er A:s Hukommelse strkere end hans Opfindelsesevne, og hvor flygtigt han behandler sin Kunst, lre hans Operaer. Dernst faaer Hertz sin Text lst: han er egentlig ikke Digter etc. Bliv nu ikke alt for rgerlig; naar Critici sige noget godt, saa br man jo rette sig derefter, ere de bittre, haanende, smaalige, saa kan man let hve sig over dem. I Pumpen stod for nogen Tid siden Farvel til Andersen fra Frithiof, en ung Jyde, det var ikke meget vrd, men da det var til min kjre Digter, gldede det mig alligevel; en skammelig Parodie kom kort efter, som ret viser hvad for en Mudderkasse den Pumpe er, det har vakt almindelig Indignation. Et nyt Stykke: Navnet el. det hurtige Frierie efter Baggesens bekjendte Fortlling saae jeg forleden Aften, det er en ret net lille morsom Ubetydelighed. Nu har jeg snart fyldt Brevet og endnu kan det maaskee vare en Tid inden de gode Skuespillere reise, hvad gir jeg saa? Jeg begynder snart at lnges efter Brev fra Dig, men det er vel for tidligt.

d. 25 Mai.

Da jeg ikke kjender de 2 Skuespillere, saa har Arnesen lovet at besrge Brevet, det bliver derfor sluttet temmelig tidlig; han skal have det idag. Noget synderlig Nyt er ikke forefaldet. H. P. Holsts Digte ere udkomne, det er jo noget jammerligt Gods. I Aften skal Brahma og Bajadere for frste Gang opfres; men da jeg i Eftermiddag drager paa Landet for at blive i Morgen over, saa kan jeg ikke faae det at see; vi ere i fuld Exerceren. Paa Tirsdag siges skal vor Constitution komme. Bliv nu bedste Digter i Paris ikke altfor stor Friheds Helt, ikke saaledes som Brne og Heine. Jeg har naturligvis umaadelig mange Hilsener til min kjre Andersen fra Jacobus, Graae, Erreboe etc. Johan har lovet at lgge et lille Brev inden i.

Vi har her saa nydeligt Veir, at jeg ikke erindrer en lignende Mai, saa jeg vilde ret nske, at Du havde faaet det med inden Du reiste, Du har bestandig saa meget paa vort Clima at udstte. Maanedsskrig er endnu ikke udkommet. Lad mig nu endelig faae at vide, hvor lnge Du bliver i Paris og hvorhen Du saa reiser. Man siger, Lemann reiser til Paris, maaskee Du kunde fa ae et lille Brev med ham fra mig.

Nu er her kun een lille Stribe til min elskede Ven! og jeg vilde saa gjeme sige meget endnu. Skulde her i dette Brev findes et og andet, som har stdt Dig, saa bliv dog ikke vred. Det har da vret af Iver for at fortlle Dig alt, hvad paa nogen Maade kunde interessere Dig. Lev nu ret vel! Skriv mig snart til og glem aldrig Din trofaste Ven og Beundrer

Christian Voigt

29 Mai.

Amesen fortller mig at Schwartzen frst reiser paa Mandag; jeg kan derfor endnu fortlle Dig, at Ingemann har udgivet en lille Bog: Blade af Jerusalems Skomagers Lommebog; jeg har ikke lst den, heller intet hrt om den. Det er bare smaae Digte. Maanedsskrift for Lit. er udkommet og indeholder blandt andet en Recension af Hertzes 3 Lystspil, han bliver vel meget rost, dog gjennemgaaes hans Stykker ordentligt. Herr Burchardt er en temmelig maadelig Copie af Holberg, Flyttedagen af de gamle franske Comedier, Emma derimod er temmelig originalt med en Del gode Skildringer. Recensenten glder sig ved, at han bestandig gaaer fremad. Dine Digte ere endnu ikke komne.

Herr H. C. Andersen Paris

[Ved] Godbed

Tekst fra: H.C. Andersens Hus