Dato: 25. maj 1839
Fra: L. N. Hvidt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Det gjr mig meget Ondt, at jeg ikke i Gaar var tilstede, da De, hjstrede, vilde glde mig med et Besg, thi jeg vilde da have kunnet personligen aflgge Dem min Tak for den smukke Sang De har havt den Godhed at tilstille mig. Dette var det derefter min Hensigt at gjre i Morges Kl. 9, da jeg vilde hilse paa Dem, men ei var saa heldig at trffe Dem.

Sangen De derfor har havt den Godhed at tillade mig at meddele Dem den Bemrkning jeg muligen kunde have at gjre ved Sangen, vilde jeg, efter derom at have confereret med min Collega, Prof. Schouw, have givet mig den re mundtligen for Dem at yttre, at den eneste Forandring, jeg i denne smukke Sang kunde nske, var, om der enten i den tredie Strophe eller straks efter samme kunde med noget skarpere Trk hentydes paa, at Kongen, uagtet den Magt, han fra sin Forfdre havde imodtaget, af egen Drift skjenkede Folket Leilighed til med at meddele Raad at tage Deel i Afgjrelsen af Statsanliggender. Maaskee kunde ogsaa Udtrykkene i den frste Deel af den sidste Strophe, som i Sammenligning med det vrige synes mig lidt matte, noget forstrkes.

Om De nu vil benytte disse ei betydelige Bemrkninger, henstiller jeg til De, kun tr jeg bede Dem om at ville under alle Omstndigheder sende Sangen i Morgen Formiddag til Professor Schouw boende i Krystalgade No 64 og 65.

Forsamlingen gjr i vrigt Regning paa at se Dem i sin Kreds og jeg udbeder mig Tilladelsen til i den Anledning paa Mandag at tilstille Dem et Kort.

Deres saare forbundne

L. N. Hvidt.

Kjbenhavn den 25de May 1839.

Hrr Candidat

H.C. Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)