Dato: 23. september 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: F. C. Olsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 23. Sept. 1839

Histrede!

Her sender jeg Dem lidt at begynde med: to Digte, et Sagn og en Parabel; hvad Paaskesangen angaar, da maa jeg sige Dem, at den har vret trykt fr, nemlig i Professor Ursins Uge-blad (dvs. Dansk Almeenlsning, 1836), men dette var ikke kjendt som det burde og Digtet selv forekommer mig saa srdeles passende for Folkebogen at jeg ikke tager i Betnkning at sende Dem det, som om det var ganske nyt.

Igaar var Professor Ursin hos mig, vi aftale da at jeg skulde levere tolv Digte til Aarets Maaneder og han opgav mig den Plads jeg har at raade over. Foruden disse og hvad jeg sender i Dag, vil jeg forpligte mig til at levere et Eventyr og et Par andre smaa Stykker, samt, naar man udtrykkelig nsker det, maaskee ogsaa en lille Novelle, da jeg har Ideen til en saadan, Scenen bliver i Sverrig og jeg vil see at give nogle Billeder af dette Lands Natur, ligesom jeg i Improvisatoren har givet Italiens og i O. T. og Spillemanden Danmarks; saasnart jeg har den re at hre noget bestemt fra Dem, vil jeg anvende al min Tid til at udarbeide mine Ideer for Folkebogen, dog maa jeg tilfie at jeg ikke gjerne skriver Novellen, uden man srdeles nsker det, jeg vil heller have frie Hnder og kunde udarbeide hvad jeg selv ansaae for bedst og da naturligvis meest interesserede mig; at man betids erholder Bidragene fra mig derom kan man vre forsikkret.

rbdigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost