H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Augusta Collin m.fl. til H.C. Andersen 29. juni 1841

Hop forbi menu og nyheder

92. Fra Familien Collin. Kbh; 29 Juni 1841

[Fra Jonas Collin].

Kiæreste Andersen!

Det giorde os alle meget ondt, af Deres Brev til Gottlieb at see at De intet Brev havde forefundet fra os ved Deres Ankomst til Wien. At jeg har skrevet, om end kort, er jeg temmelig vis paa, og Ingeborg paastaaer med Bestemthed at der er afsendt Brev herfra til Dem til Wien. I Dresden maa De have forefundet 2, i det mindste har jeg afsendt 2 dertil. - Alle Fest­ligheder iAnl. afvor ny Kronprindsesse ere nu sluttede heri Hovedstaden med Balpareet i Nat, H. M. Kongen kunde ikke være tilstede formedelst Upasselighed (ved at stige af Hesten har han beskadiget det ene Skinne­been med sin Spore).

Deres ganske

C..

[Fra Gottlieb Collin]. Kiære Ven!

Træt og mødig af denne Nats Arbeide, sidder jeg nu for at besvare Deres, Augusta og mig saa kiærkomne Brev, det vil sige ganske kort, da jeg tildeels har lidet Tid i Dag og desuden maa lade en Deel Plads tilovers til Augusta, som vist har en Deel at sige til sin gode Ven. - Angaaende Deres Commission maa jeg underrette Dem om, at jeg selv har udrettet den hos Mdm Jørgensen. Denne sagde, at det naturligviis vilde være dem [Jørgen­sens] en Glæde og Ære at vedblive at beholde Dem i Huset, at det imid­lertid var hende umuligt at sige, om de omtalte Værelser just skulde være ledige, naar De kommer hjem, men, at hun lovede mig bestemt, at de ikke skulde blive leiede ud i længere Tid end omtrent en 14 Dage ad Gangen, og at hun haabede, at De imidlertid et Par Dage vilde tage til Takke med et Par interimistiske Værelser, som stedse skulde staae til Deres.Tjeneste.. - Hvad Prisen angik, da meente hun, at denne ikke kunde blive under 10 r maanedligen. - Saa nu er jeg bleven afbrudt i en lang Tid - Deres Commission skal jeg, som jeg haaber, udføre til Deres Tilfredshed.

Undskyld kiære Ven disse Liniers Tørhed, men min Tid er knap i Dag.

Tænk imellem lidt paa Deres Ven .&

G. Collin. ­

[Fra Augusta Collin]. .

Tak for Deres venlige Hilsen, kjære Andersen, Gudskeelov at Tiden nærmer sig til at jeg skal modtage en rnundlig af Dem. De veed vel at vi i Sommer boe i Taarbeck, for rigtigt at komme til Kræfter og Sundhed igjen? i Gaar og i Dag ere vi i Amaliegaden; De veed sagtens at Kronprindsen i Dag 8te Dage bragte sin unge Kone hertil, vi saae deres Indtog ved Holmens Kirke ligeoverfor Landingsstedet, og det var særdeles smukt og rørende; i Gaar vare vi alle til Balpare, hvor jeg morede mig deiligt og kom aldeles ruineret af Træthed hjem Kl 5 i Morges; gid De havde været med, det er dog uhyre morsomt, og de Værelser dog saa deilige at man kan more sig alene med at gaae og see paa dem. Kongen var upasselig og ikke nærværende, Dronningen saa venlig som altid, og talte med Mange. Kronprindsessen fandt jeg ikke saa smuk som hun forekom mig ved Indtoget, men hun har dog et rart Ansigt; hun ligner meget Fru Kock; hun dandsede slet ikke. Selskabet og det Hele. i Gaar Aftes var for Resten ligesom sidst, saa det kjender De. .&

Fra Hialmar og Edgar maa jeg hilse, de glæde sig saa meget til Deres Hjemkomst og spørge mig næsten hver Dag, hvornaar det saa er? om An­dersen saa ikke igjen fortæller dem Eventyr og klipper ud til dem; jeg tænker De faaer Deres Plage med dem. Ja med at fortælle kommer De da gsaa til at holde for for os Voxne, og kunne vi saa ikke gjøre Gjengiæld, saa kunne vi dog sige Dem hvor meget vi have længtes efter Dem, hvor meget vi have savnet Dem og hvor meget vi have tænkt paa Dem! jeg kan idetmindste svare for een Person, og det er Deres Veninde

Augusta Collin. ­

Rosinen ligger i Pølse Enden, jeg glæder mig derfor paa Deres Vegne 5 at Ingeborg vil slutte Brevet, for ved mit skal De ikke blive synderligt til­fredsstillet; det var dog godt meent. Lev vel, kjære Andersen,

Deres A: C.

[Fra Jonna Drewsen].

Kjære Andersen!

Det gjør mig ondt for Dem, at jeg og ikke Moder kommer til at slutte Brevet; men hun er ifærd med at klæde sig paa for at gaae hen paa Co­moedie, hvor hun skal see det nye Stykke: Et Glas Vand! Jeg vilde rigtig­nok ønske, at De var her, Gud! hvor skulde De faae god Caffe Søndag­Formiddag, for De maae vide, at det er mig, der staaer for Skjænken! - Tusind Tak kjære, kjære Andersen for Deres Brev til mig; De kan troe det gjorde Furore i Skolen, da jeg fortalte at jeg havde faaet et Brev paa 2 lange Sider fra Digteren H: C: Andersen ham selv, naa, hvor de gjorde store Øine, saa store som Rundetaarn og endnu mere dersom det er mu­ligt. Professor Koppens Søster spørger mig saa tidt, hvorledes De lever og jeg maa alletider fortælle hende Brevenes Indhold. Jeg haaber at jeg snart faaer et Par Ord eller idetmindste en Hilsen fra Dem, gode Andersen; De [veed] dog, at jeg mener Dem det godt, endskjøndt jeg ikke kan som de Andre sætte mine Ord paa Skruer, saa at de faae Indpas i Deres Hjerte. - De kan troe, jeg savner Dem rigtig, især om Søndagen; thi saa talte De dog med mig [men], nu er der Ingen, der ellers taler med

Deres hengivne

Jonna Drewsen. ­

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost