Dato: August 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Eduard Vieweg
Sprog: dansk, tysk.

Kjre Ven!

Ikke blot frst her i mit Hjem, men endog frst i disse Dage efter en lille Udflugt her finder jeg Deres venlige Skrivelse, der var bestemt at trffe mig i Leipzig, havde det blevet Tilfldet, da havde jeg fulgt Deres velkomne Indbydelse, lagt Veien over Braunschweig og blevet hos Dem et Par Dage. Nu har Himlen ikke vilde det og vi ere ndte til at bruge Pennen som Talerr, dog det gaaer jo ogsaa! hils frst fremfor Alt Deres elskvrdige Sster og Svogeren; jeg havde havdt meget at fortlle havde vi mdtes; mit Ophold i Italien sidste Vinter var imidlertid slet ikke behagelig, Vinteren var usdvanlig haard, i Rom selv herskede megen Sygdom og jeg selv var altid plaget af Tandsmerter; efter Carnevalet gik jeg til Neapel, hvor jeg fik Feber og maaskee alene blev reddet ved en hurtig Aareladning. Alt i Februar var jeg paa Veien til Sicilien, Alt laae endnu med Snee, men paa Malta var Sommer, africansk Sommer; her gik jeg over Middelhavet til erne i Archipelagos. Var en Maaned paa Fastlandet i Grkenland, gik derpa over til Smyrna, besgte Sletten ved Troja og gik gjennem Dardanellerne over Marmor Havet til Konstantinopel. Urolighederne vare allerede da begyndt i Bulgariet, desuagtet vovede jeg og det gik meget godt, fra det sorte Hav at lgge Veien til Lands over til Donau og paa denne seilede jeg til Militair-Grndsen hvor jeg efter endt Qvarantaine, tog gjennem Ungarn over stereich, Saxsen og Preusen hjem. - Jeg beskjftiger mig i dette ieblik med at ordne min Dagbog og der fremkommer en Slags Reise, men som dog ikke kan kaldes en Reisebeskrivelse; min strste Kraft, som Digter, siger man i Almindelighed er at opfatte Naturen og gjengive den; jeg vil saaledes give hvad jeg har seet og som ret har tiltalt mig paa de forskjellige Steder, men for Afvexlings Skyld, baade for mig selv, som skriver det og for De, som skulle lse det, bliver det Billeder, Noveller, Eventyr og almindelig Reisebetragtninger, men som maa lses i den Orden de flge efter hinanden og da troer jeg, man paa min Maade at opfatte og gjengive paa skulle faa et ret beskueligt Billed om enkelte tydske Steder, om Italien, Grkenland og Orienten. De besrger den vel strax ud paa Tydsk, da det bliver en Bog, som vil have lige Interesse for Tydskland, som for Danmark! At det imidlertid blev bedst om denne Bog frst kom srskildt ud og ikke strax optages i de "samlede Skrifter" troer jeg vilde vre rigtig. Professor Abrahamsen har forelst mig sin Oversttelse af mit Drama: Maurerpigen, Oversttelsen forekommer mig srdeles god og jeg kan kun paa det bedste anbefale den. Dette Drama er derimod af mindre Vrd, naar det lses og det andet Stykke, som med dette Stykke udgjr hele Samlingen en Operatext og en saadan veed De nok hrer heller ikke til en Digters bedste Sager; jeg er / derfor overtydet om dette Bind vil vre det magreste af alle Bind der samlede skulde give mine Arbeider; Bindet selv er ogsaa meget lidet og vil vre det mindste af dem Alle, kunde vi derfor ikke og det forekommer mig endog, som passende, anbringe min Biographi fori, men nu veed jeg ikke, om vi skulde lade Abrahams skrive en ny, eller om vi kunde benytte den af Jenssen foran i "Kun en Spillemand", imidlertid maatte der da tilfies endnu et Par Blade, som maaskee ikke vilde vre uden Interesse. Deernst vilde det interessere mig om der kom et virkeligt godt Portrt af mig, thi de mange der existere ere halve Charikaturer, naar jeg undtager eet af vor Professor Jensen; det smukkeste og bedst opfattede findes imidlertid i Dresden; den sidste Dag jeg var her, bad Professor Vogel der mig sidde for sig, for at gjre mit Portrait til Samlingen for Zwinger, dette Billed blev ganske udmrket tegnet og efter dette nsker jeg allerhelst at et Portrt af mig maa komme i frste Deel af mine Skrifter, med dette, min Biographi og de to dramatiske Stykker Maurerpigen og Ravnen, kom da et ret taalelig Bind istand; i det andet Bind kunde da komme Improvisatoren, og derpaa [overstr: et Bind med Eventyr til dette havde] O.T, til disse vare frdige vil Abrahams have endt sin Oversttelse af Mulatten og Agnete og saaledes vilde det bestandigkunde gaae frem i et Par Bind. Da vi mundtligt talte sammen vare vi enige om, at Jensen havde meget godt oversat Kun en Spillemand, derimod foreslog jeg til at overstte al lyrisk og dramatisk Professor Abrahams. Hos ingen af disse Mnd, har jeg nogen Deel af Deres Honorar og De indseer at mit hele Udbytte er kun det, men som jeg ogsaa stter hit, at mine danske Skrifter blive lste og kjendte ude; hvorledes De histrede Ven, har det med disse Oversttere veed jeg ikke, kun det kan jeg sige, at da forleden en dansk Avis talte om at mine Skrifter vilde komme samlede ud paa Tydsk under Deres Forlag, fik jeg et brev fra Major Jensen [almanakken 6.8.], det var meget heftigt skrevet, men havde dog Udtrykket af [overstr: Uvillie] mindre godt Sind mod mig, han bad mig underrette Dem om, at det blev forndent han gjennemsaae sine Oversttelser, samt at jeg gjorte Dem opmrksom paa at der vrimlede af Danismer i Kruses Improvisator; vil De nu sige mig [overstr: hvem af de] om jeg kun har A. at holde mig til, for at see at den tydske Udgave af Alt bliver til vort flles Tarv eller hvorledes Deres rede Bestemmelse er. Hvad Romanen O.T. er, da maa jeg selv see den igjennem; thi den synes meest at kunne trnge til Forfatterens Ophjlpen; men jeg har intet Exemplar, vil de /

[langs kanten:] derfor sende mig eet,ligsom ogsaa snart glde mig med eet Par venlige Ord; jeg boer i Fl. N. Deres meget hengivne og forbundne H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 204-05)

Copenhagen, 22 August 1841.

Lieber Hrr: Vieweg!

Nicht nur erst hier in Meiner Heimat, sondern auch erst in diesen Tagen, nach einer kleinen Ausflucht, finde ich Ihr freundliches Schreiben; wenn ich, wie Ihre Bestimmung war, dieses in Leipzig erhalten htte, wrde ich, Ihrer guten Einladung zufolge, ein Paar Tage bey Ihnen haben verweilen knnen. Allein der Himmel hat es nicht gewollt, und wir mssen die Feder als Sprachrohr brauchen; doch das geht ja auch. Vor Allem grssen Sie die liebenswrdigen Schwestern und Schwger, ich htte Ihnen Allen vieles erzhlen knnen. Mein Aufenthalt in Italien im letzten Winter war gar nicht angenehm; der Winter war ungewhnlich streng, in Rom herrschten viele Krankheiten, und mich plagten ewige Zahnschmerzen. Nach dem Carneval ging ich nach Neapel; von einem heftigen Fieber berfallen wurd eich vielleich nur dadurch gerettet, dass mir Zu rechte Zeit in die Ader geschlagen wurde. Schon im Februar war ich auf dem Wege nach Sicilien, wo Alles mit Schnee bedeckt war; aber auf Malta war es Sommer wie in Africa; von hier ging ich ber das Meer nach den Inseln in Archipelagus. Einen Monat in Griechenland verweilend, reiste ich ber Smyrna, die Trojanschen Ebenen, die Dardanellen und das mare di marmora nach Constantinopel. Ungeachtet der schon eingetretenen Unruhe in der Bulgaria wagte ich doch - und es ging gut - von dem schwarzen Meer ber Land nach Donau zu reisen; die Donaufahrt fhrte mich nach der Militair-Grnze, von wo ich nach beendigter Quarantaine die Reise nach der Heimath ber Ungarn, Oesterreich u.s.w. antrat. Ich in hier jetzt mit der Ordnung meiner Tagebuchnotizen beschftigt; eine Reisebschreibung im gewhnlichen Sinne wird doch nicht daraus hervorgehen; meiner grsste Kraft als Dichter, sagt man gewhnlich, ist die Natur aufzufassen udn darzustellen; ich will nun mittheilen, was ich gesehen und was mir zugesprochen hat; doch zur Abwechseln fr mich und fr den Leser wird es in der Form von Bildern, Novellen, Mrchen, Arabesken und allgemeine Reiseberichtung hervortreten; wenn diese in der von mir gefolgten Ordnung gelesen werden, glaube ich ein treues und beschauliches Bild von Deutschland, Tyrol, Italien, Griechenland & & dem Leser gegeben zu haben; diese Schrift wird fr Deutschland wie fr Dnemark gleiches Interesse haben; Sie lieber Freund, besorgen wohl die Deutsche Ausgabe. Ich glaube doch rathen zu mssen, dass dieses Werk erst fr sich erscheinen, und nich so gleich als eine Abtheilung der gesammten Schriften. Professor Abrahams hat mir seine Uebersetzung meines Dramas "Maurerpigen" vorgelesen, ich finde die Behandlung sehr gut, und kann sie nur bestens empfehlen. Doch ist dieses Drama von geringerem Werth, wenn es nur gelesen wird; das andere fr die Sammlung bestimmte Stck ist ein Operntext, und ein solcher, wissen Sie gehrt auch nicht zu den besten Arbeiten eines Dichters; ich bin daher berzeugt, dass dieser Band, in der ganzen Gesammtausgabe der schlechteste werden wird, so wie er der kleinste ist. Es wrde daher sehr passend erscheinen, wenn wir in diesem Band meine Biographie anbrachten, ob wir nun dazu die bekannte Jenssensche (in: nur ein Geiger) brauchen sollten, oder eine Neue von Abrahams dazu sollten verfassen lassen; im ersten Falle mssten allerdings noch einige Bltter hinzugefgt werden. Ferner mchte ich gern diese Ausgabe mit einem recht guten Portrait von mir versehen wissen; die frheren alle sind Caricaturen - mit Ausnahme eines von Professor Jensen - ; das beste ist aber jetzt unzweifelhaft in Dresden, wo ich nach Aufforderung von Professor Vogel fr die Sammlung da, portraitirt wurde; es ist ausgezeichnet gut gelungen, und eben dieses mchte ich gern als Portrait fr die Sammlung gestochen sehen; das Portrait, die Biographie, die 2 genannten dramatischen Arbeiten wrden dann einen ganz ertrglichen Band abgeben; in den zweiten Band knnen dann der Improvisator (geben Sie dem Roman den dnischen Tittel); in den dritetn O.T. bis diese fertig waren; knte dann Abrahams seine Uebersetzung von dem "Mulatte" und "Agnete und der Meermann" beschlossen haben; 5te die Kindermrchen u.s.w.

Als wir letzt zusammen sprachen, waren wir darber einig, dass Jessens Uebersetzungen von: "nur ein Geiger" gut war; da hingegen schulg ich vor, dass alles lyrische und dramatische von Professor Abrahams bergeben werden mchte; bei keinem von diesen habe ich Antheil an dem Honorar; fr mich habe ich also nur, was allerdings das wichtigste ist, dass meine Schriften bekannt werden; welche Uebereinkunft Sie, geehrter Freund mit den Uebersetzern getroffen haben, weiss ich nicht, nur so viel kann ich Ihnen sagen, dass ich vor einigen Tagen als es in der Zeitung geestanden hatte, dass eine Gesammtausgabe Meiner Schriften in Deutschland erscheinen wrdee, von dem Major Jessen ein Brief erhielt, zwar hflich aber doch bellaunig geschrieben, worin er mich bat, sie davon zu benachrichtigen, dass er nothwendig seine Uebersetzung Wieder durchsehen msse, und dass Kruses Uebertragung von dem Improvisator mit Danismen berladen sei; sagen Sie mir nur ob ich mich in dieser Sache nur an Abrahams oder Jessen zu halten habe, oder was Sie anders bestimmt haben, damit Alles zu gegenseitigem Vergngen abgemacht werden kann. "O.T." muss ich selbst durchsehen, denn dieser Roman scheint mir der Nachhlfe des Verfassers am meisten zu bedrfen. Da ich aber kein Exemplar, ins Deutsch, davon habe, so bitte ich Sie mir eines Zu schicken und mich bald mit einigen freundlichen Zeilen Zu versehen.

Ihr freundschaftligst ergebener.

H.C. Andersen.

Meine Wohnung ist: Hotel du Nord in Copenhagen.

Tekst fra: Vieweg-Archive der Universittsbibliothek Braunschweig