Dato: 28. september 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjære Fru Kock

Kjøb: 28 Sep 1841

Deres Søster er saa elskværdig at give mig dette lille Stykke Papir, som jeg, naar det er skrevet fuldt, skal see sendt til Dem. Nu, hvad Siger De om Jernbanerne, om smaae Bjerge og Prags Rhadschin [Hradschin], disse forekommer mig at være Glands Punkterne i denne Deres første Reise. Er Theatret i Dresden, jeg mener Bygningen, ikke saare deilig og Raphaels Madonna har da viist Dem at man nok kan tilbede Madonna. Hils den kjære Dahl og dersom mit Portraæt skulde være stukket, da kjøb, paa min Regning 5 Exemplarer og bring hjem. Siig mig i ethvert Tilfælde noget her om. Hvad skal jeg fortælle fra Danmark, vi have, hører jeg, et velsignet Veir, jeg fryser rigtinok saa det knager i mig! Paa Theatret har de faaet af Hr. Borgaard Hulen i Kullafjeld et Drama, der har en Slags Slægtskab med de Øehlenschlægerske Stykker; Musikken af Løvenskjold rives ned, jeg finder den melodiøs og Weyse roser den. Corsaren er endnu ikke blevet vittig, den kjæmper idelig med Carstensen, især fordi hans Vauxhal har gjort saa megen Lykke. Øehlenschlagers Tragedie Dina (Historien om Corfitz Ulfeldt) finder jeg særdeles smuk, den kommer snart paa Theatret. - Vi have nu 3 Omnibus og vente den fjerde, de to er saa smukke, som de i Paris, men det lader som om de ikke kjende anden Vei, end til Frederiks Berg, der kommer gode Selskab deri, forleden traf jeg der Admiral Wulff og Digteren Herts. Et lille Stykke "Indqvarteringen" troer jeg er af Herts, thi ved første Forestilling loe han bestandig og han er saa døv at han ei kan høre et Ord. Adler er da kommet hjem; igaar var jeg der til Middag sammen med Deres Papa; Adler synes mig at være bleven livlig, som man sdævanlig bliver det paa Reise. Bournonvilles indtraf iforgaars med Moust??cher. - Præsten fra Belona udgiver sin Reise. Dr. Dampe fra Christians Ø skjænker Verden sine samlede Værker. Her er saa lidt Nyt at jeg ikke engang kan fylde dette lille Papir ud med Nyheder og jeg laver ingen skjøndt Deres gode Fader troer mig altid at være første Opfinder af mine Historier. Hils Deres Mand ret hjerteligt, og ligesaa dem af mine Venner de træffer. Kom nu snart hjem, saa skal da nok komme til at kjede Dem. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 57, 43-44)