Dato: 14. maj 1847
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Stm den 14. Maj 1847.

Bste Vn!

Jag har ter af Dem ftt mottaga ett krt Bref och en skn gfva, hvarfr jag hjertligen tackar. Vi ha nnu aldrig sett hwarannan, men vra sjlar hafwa ona samtalat, ofta meddelat hvarann sina frtrolig.a tankar. Deras lefnads-saga ligger ppen fr mig och af mina Vandrings-Minnen (tillegnade Oehlenschlger) knna De fwen mig. Ehuru p skilda banor, hafwa vi dock gt flera berringspunkter. Vi brjade samtidigt wr frsta utflygt i werlden och intrffade samma dag fr frsta gngen i Kpenhamn (den 5. September 1819); vi hfva gemensamt gt Oehlenschlger och Rahbek till frsta gynnare af wra diktfrsk; vi hafva gldt oss t Tiecks dyrbara wnnskap och uti Italien funnit wr bildningsgfvas rtta fosterland. Jag hoppas, att till dessa sammantrffanden uti ideernes werld fwen en gng f lgga gldjen af ett personligt mte, vare sig i Kpenhamn, Stockholm eller Rom. -

De 2de mig frtrodde exemplar ro fwerlemnade till sina respektive Egare. Hans Majt. Konungen har i Nder befallt mig att frklara Hgstdensammes srdeles vlbehag fver detta nya bevis af uppmrksamhet frn Dem. (Oss emellan sagdt, hoppas jag, att Hgstdensamme snart lemnar Dem ett synligt vedermle af sin hga vlvilja. Lt dock detta, som sagdt, blifva tills vidare emellan oss.) Underrtta mig emedlertid om Deras adress, i hndelse De skulle fretaga ngon resa, p det jag m veta hvar mitt nsta bref kan trffa Dem. - Fr. Bremer tackar skert sjelf med frsta fr Deras sndning. -

Min hustru, som med strsta interesse lst Deras Lefnads-saga, Bazar, och andra skrifter, ber mig framfra till Dem hennes hjertliga helsning och tacksamhet fr den njutning, Hon deraf gt. - De skola snart ter f bref frn mig. Lef vl, och haf i vnligt minne Deras

tillgifnaste

B. v. Beskow.

Tekst fra: Solveig Brunholm