H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra C. J. N. Nieuwenhuis til H.C. Andersen 10. juli 1847

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 10. juli 1847
Fra: C. J. N. Nieuwenhuis   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Woerden 10 Juli 1847.

Kjære Herr Andersen!

Jeg kan ikke negte at jeg blev behageligt overrasket med deres venlige Brev til mig, som De skrev i Leyden og Haag midt i Juni Maaned, men tillige skuffede De mit Haab, at kunne gjøre min personlig Opvartning hos Dem og være Dem nogenledes til Tjenesten, naar De besøgte mit Land. I Fjord var jeg i Kiøbenhavn og tænkte at kunde gjøre Bekjendtskab med Dem, men jeg hørte at De var i Udlandet, altsaa overlod jeg min Svoger, pastor Petersen at sende Dem ved Leilighed min Hollandske Oversættelse af Improvisatoren. Da jeg nu læste i vore Aviser at De skulde besøge Holland i denne Sommer, ventede jeg at træffe Dem her, og mueligt at see og modtage Dem i mit Hjem, saa at jeg havde kundet overraske min Kone, som er endnu Dansk sindet med en saa kjære Giæst og Landsmand. Men Deres Brev indehold tillige Meddelelsen af deres Bortreise til London, saa at det var mig aldeles umueligt at træffe Dem endnu i Haag. Naar det skeer at De besøger Holland andengang saa anbefaler jeg mig for et Besøg. Imidlertid trykker jeg deres Haand i Tankerne og tør sige, at De takker mig for meget for min Oversættelse, som bliver stedse en Copie af den smukke Original. Den første Anledning til min Oversættelse var at jeg bemærkede at mine Landsmænd, som havde lært kjende allerede nogle af Deres Skrifter, vare aldeles ubekjendt med »Improvisatoren«, hvori deres Følelser tale saa dybt; dertil kom Planen at besøge i Fjord mine Svigerforældre. Oversættelsen af »Improvisatoren« skaffede mig dertil noget Bidrag, saa at jeg skrev til mine Venner i Danmark: »Digteren Andersen vil for en Deel betale Reiseomkostninger«; da Ingeman (som jeg lærte personlig kjende) hørte det, moerede han sig kosteligt derover. Jeg føier mig altsaa til de mange andere Hollandske Venner og Velyndere af deres Skrifter, for at taksige Dem for de smukke poetiske Tanker, som vi træffe i deres Værker. Gid at De beholder endnu længe Kræfterne og Lyst til at kunne fortsætte deres Arbeider, til at indgyde nogle af deres ædle, smukke dybtfølende Tanker i Hjerterne af et stort Antal af deres Medmennesker og Velyndere, som ere udspredt imellem saa mange Nationer. Det glæder mig at mine Landsmænd har beviist Dem nogen Opmærksomhed, at De gjorte Bekjendtskab med vor Digter van Lennep, den Hollandske Walter Scott. Han har skrevet flere historiske Romaner, nogle ere oversat paa Tysk, hvori De kan nærmere lære kjende ham.

Uden Deres »Improvisator« har jeg endnu oversat paa Hollandsk »Vilhelm Zabern« af prof: Hauch, og »Kunnuk og Naja eller Grønlænderne« af Ingeman. Skandinaviens Productioner finde for en stor Deel en god Modtagelse i Holland.

Efter deres Bortreise have Aviserne meddelt deres Ophold her, i Amsterdam, Leiden og Haag. Paa Festen i den sidste By har man drukket mange Skaaler, havde jeg været tilstede, jeg havde prøvet at drikke deres Skaal i deres Modersmaal, ligesaadan jeg vover det nu at skrive dem paa Dansk, jeg smigrer mig med at De vil tage til Takke med de Feil jeg begaaer i et for mig fremmed Sprog.

I Tilfældet at De reiser tilbage over Holland saa anbefaler jeg mig. Fra Amsterdam kan De være i to Timer i Woerden. Naar jeg besøger engang Danmark igien, vær vis paa, at jeg skal prøve det for trediegang at gjøre deres personlige Bekjendtskab.

Og nu reis lykkelig paa Deres Livsvei, som begyndte med saa mange Vanskeligheder, gid den maa fortsættes endnu en Række af Aar til Ære for Gud og Mennesker. Farvel!

Deres meget hengiven Hollandske Ven

C. l. N. Nieuwenhuis.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost