Dato: 24. september 1847
Fra: Joseph Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

London d. 24. Jly [.7 Sept.] 1847.

Min kjre Andersen,

Jeg haaber det vil mde Dem ude hos Deres Venner - foruden Deres dybe Talent, beder jeg Dem at lgge Dem lidt efter det engelske Sprog, som De lt lrer, for da vil De nste Foraar nyde Deres Ophold her behageligere. De skal altid vre mig velkommen.

Naar De ville flge mit Raad, da lad kun Ahasverus komme ud paa dansk og tydsk og tnk ikke paa engelsk - den gamle gode Bentley, som jeg gjrne taler med, fortalte mig, at Poesie var ud af Mode og, som han sagde, Disconto.

Indlagt Copie af hans Tilbud over Deres nye Roman. Brevet vil jo Smidt overstte for Dem, og hold dets Indhold meget hmlig, da Bentley ej har Lyst at lade Folk vide, hvad han betaler - deraf kan lt flyde 300 eller nsten 3000 Rdlr - det kalder jeg en riig Bejler -. Kan De og vil De nu nje opfylde dets Indhold? Manden er vist sikker nok paa 6 Maaneders Credit - men det er Brug her - Oversttelsen maa vre god.

Svar mig snart herpaa.

Alle mine er Gudske Lov vel, jeg venter dem snart til Bransbury. De maa nu paa ingen Maade indlade Dem med Mary H[owitt] hun vil vel tage Flden og De er brudt for hende.

Deres hengivne Ven

J. Hambro

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost