Dato: 19. februar 1848
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Stockholm den 19. Febrnari 1848.

Bste Vn!

Jag har att tacka fr twenne bref och fr den interessanta gfvan af Ahasverus. Drjsmlet med mitt svar har franledts deraf, att jag nskat kunna meddela ngot fgnesammare n endast ngra rader. Jag har nu fven den gldjen att kunna underrtta Dem, att Hans Majt. Konungen utnmnt Dem till Riddare af Nordstjerne Orden, - den wackraste utmrkelse vi ga fr litterra frtjenster, och hvartill jag, som en uppriktig wn, af hjertat lycknskar Dem.

Efter denna underrttelse behfver jag ej tiligga att Hans Majt. med ndigt wlbehag mottagit Deras sednaste arbete. Beviset ligger i den hedersbevisning jag nyss omnmt. Enskilt glder jag mig att wara den frste, som frambr budskapet der om till en skaldebroder, som jag lnge lskat och wrderat.

Nr, och hwar, skola wi personligen lra knna hvarann? Detta r, eller ett annat? I Kpenhamn -, Stockholm, Rom eller Paris? - Jag vet det icke! Hwad jag knner och altid skall bevara, r knslan af den sanna hgaktning och tillgifwenhet, hvarmed jag framlefver Deras

uppriktige vn

Bernh. v. Beskow.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost