Dato: 30. juli 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 30 Juli 1848

Kjæreste Ven!

I Tankerne er jeg hos Dig, trykker din Haand og seer Dig ind i Øinene! nu Gud glæde og velsigne Dig i dit nye Leveaar! jeg vilde ikke tage ned til Dig paa en Dag, hvor Du maaskee var indbudet, ikke heller følge dine Sødskende da jeg hørte de tog afsted, eftersom jeg i denne Uge har isinde at see Dig, og vi da sammen, kunne være hos Schneedorffs, foreløbig skal Du faae Brev. Her sender jeg Dig Musiken til "Liden Kirsten", den er deilig og Texten af mig, altsaa veed jeg Du har Interesse for den, men jeg er uvis om Du ikke allerede eier den, er det Tilfælde, da har Lose lovet mig at bytte den om med et andet Arbeide, som Du selv kan opgive, og det er Grunden hvorfor jeg endnu ikke har skrevet dit og mit Navn paa Bindet, men det skal skee naar vi i Ugen sees og Du kan gjerne faae Vers med. Moer Dig godt paa Fødselsdagen, i Tankerne er jeg hos Dig og raaber Hurra! Hils hos Schneedorfs og hils ogsaa den kjære Lieutenant Rambusch!

Din trofaste Ven

H.C. Andersen

[Udskrift:]

Høivelbaarne Hr Capitain-Liuetenant Wulff

Chef paa det kongelige Dampskib Ægir ved Helsingør

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 134, 6362-63)