Dato: 2. august 1848
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ægir d 2. August 1848.

Kiære Ven!

Tak for Dit kiærlige Brev Du var saa god at sende mig i Anledning af den 31 te Juli, og tak for den herlige Liden Kirsten; Du har ganske Ret, den har dobbelt Interesse for mig, baade fordi Musiken er smuk og fordi Texten baade er smuk og er af Dig; det Første er da en Følge af det Andet; - men jeg haaber at naar Du kommer ned til mig at Du saa skriver saavel Dit som mit Navn for i Bogen, og løber der saa et Vers i med, saa saameget desbedre. Den stakkels Jette har vel fortalt dig at jeg først fik Gaven og Brevet igaar i Stedet for iforgaars, fordi hun sad og ventede 6 Timer forgiæves paa mig.

"Hvo mægted dette Tryllerie? -
Du, Adam Oehlenschlæger! -"

Og Du, som bildte os Alle ind at det Vers Du skrev paa Odins Høi, var nyt, og vilde endelig have at sidste Linie skulde være: Tegner og Oehlenschläger: - og saa finder Rambusch en skiøn Dag en gammel Vise, hvoraf dette er et Vers, lidt lappet med et Par Linier af et andet Vers. Du troede nok at Du havde bare poetiske Stympere for Dig, men Du kiender ikke rigtig min Freir endnu. Fra Sneedorffs skal jeg hilse Dig særdeles meget; de glæde dem meget til at see Dig hos sig, og haaber at Du snart giør Alvor af det; men een Ting endnu, Du maae ikke [stave] Sneedorffs Navn med Sch; for det Første seer det stykt ud, især i denne Tid; for det Andet hedde de det ikke. ¬Endnu en Gang Tak for Din Gave og for dit Venskab, og [kom] snart ned til Din

hengivne broderlige Chr. Wulff

[Udskrift:]

Til Den berømte Digter H.C.Andersen

Ridder af Dannebroge og Nordstiernen, samt af 2 tydske Ordener.

Kiøbenhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost