Dato: 19. august 1848
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ægir ved Helsingør d 19 August 1848.

Inderlig Tak! allerkiæreste Ven! for dit nydelige og hiertelige Brev Du skrev til mig forleden Dag; det giorde ret godt, som det altid giør naar man troer at man er afholdt af Een, man gierne vilde være afholdt af; og den Idee fik jeg ved Dit Brev, hvilket da var ret rimeligt, da Du skriver det ligefrem, men jeg troede paa det, og hvorfor skulde jeg ikke det, thi Du havde jo ingen Grund til at skrive det, naar Du ikke mente det. -

Baade Holck og Holten vare meget glade for de Hilsener de fik fra Dig, saavel som Familien Sneedorff. Der har jeg tilbragt aldeles behagelige Timer sidst. - Iblandt havde vi i Forgaars et Skildpadde-Gilde der, hvor var meget godt foruden Maden. Idag tager jeg med dem til Fredensborg og spadserer lidt i Haven der, men hiem igien før Aften. Naar Kongen gaaer til Fyen eller Jylland vide vi slet ikke; det skeer maaskee meget snart, maaskee have det lange Udsigter; - her er meget godt at ligge for en kort Tid, men - var det ikke et tydsk Ordsprog vilde jeg sige, all zu viel, ist ungesund. Og den Lighed Du taler om er aldeles tilfældig, er ligesaalidt begrundet i Fremtiden som i Fortiden. Nei, vi Pebersvende have for længe siden ophørt at tænke paa sligt, derfor slaaer vort Hierte saa roligt, og vi have saa slutligt, den lange, lange Nat, ligesom Gefions Møer, og vi titte ikke en Gang nysgierrig ind i Freias Lund. - Jeg har læst for nylig en Roman af Din Ven Dickens, Martin Chuzzlewit, som har interesseret mig overordentlig, og jeg glæder mig meget til Domby and Son, som man har lovet mig. Naar kommer De to Baronesser ud, den glæder jeg mig ogsaa til; men jeg vil dog helst læse den paa Dansk, det forstaaer jeg nok saa godt som paa engelsk. - Justitsraad Collin og Frue var hernede paa Broen forleden Dag med Fru Sommer, som jeg talte med, og hilste fra hendes Mand, der ligger med et daarligt Knæ paa Augustenborg. - Saa nu Farvel, kiære Ven. - Jeg har mange Hilsner til Dig fra den Sneedorffske Familie, der virkelig holder af Dig, skiøndt de kiender Dig kun lidt, men foruden Interessen, der er ved Dig som Digter, kan De mærke at Du er en skikkelig Fyr, eller godt Menneske, hvad man nu vil kalde det, og det skader jo heller ikke at blive giort af, af den Grund. - Nu Farvel, kiære Ven, tænk med Godhed paa Din altid hengivne og

broderlige Ven

Chr. Wulff.

[Udskrift:]

S:T:

Hr. H.C. Andersen

Ridder af Dannebroge og Nordstiernen etc. etc.

Amaliegade 141.

Kiøbenhavn

Fra Dampskibet

Ægir.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost