Dato: 1. september 1848
Fra: Julius Christian Gerson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Vilsbeksminde d 1ste Sept 1848

For ikke ved mit lngere Ophold her fjernt fra Deres Levested at blive mere fremmed for Dem end Deres Venlighed hidtil har givet Anledning til, tillader jeg mig disse Linier, som saaledes kun have det Hverv at trde istedetfor mit personlige Besg. Maatte det finde Dem frisk og sund, glad ved det rige Liv omkring Dem og med Kjrligheden i Deres Indre!

Hvad mig angaaer, saa har jeg atter slaaet mig til Landet; jeg har taget en Huuslrerplads paa en Gaard, "Vilsbeksminde", nogle Miil fra Sundby og Nord for Liimfjorden. Kampen for det Forndne til at leve i Kjbenhavn havde i lngere tid nsten gjort mig fremmed for mig selv, og sat mig i en urolig Stemning, under hvilken jeg flte at det Bedre i mig maatte gaae tabt. Jeg valgte derfor, skjndt jeg allerede er ud over de Aar, da man i Almindelighed tager en saa begrndset Stilling som en Huuslrerplads, dog en saadan, og ligger nu hit oppe i det nordlige Jylland, undervisende nogle Smaa, drmmende om det Store og oversttede tredie Act af Byron.

Det paatnkte Qvartalsskrift for Brn, og med det Deres smukke Eventyr, haaber jeg vil udkomme i Lbet af Efteraaret, forsaavidt ikke Forlggerens Frygt for Tidomstndighederne endnu skulde holde det tilbage. /

Dets Fortsttelse vil have sine Vanskeligheder her ovre fra. Snart atter at faa Noget udkomme fra Deres Haand vil hre med blandt de Glder, jeg vil kunne have herovre, Glder jeg forvrigt ikke storlig skal sge i Livet udenom mig. Naturen heroppe paa Hederne har et mrkt Prg, og Egnen er, naar jeg undtager det i en Miils Afstand liggende eland, fattig paa Skjnhed. Svnige og fortabt i Livets materielle Nydelse er Strstedelen af de Folk, man trffer paa, og hos Mange Penge en Maalestok for Menneskets Vrd. Den der eier en kjn, lille Kapital, han "er god nok". Peer Larsens Ridehest og Jens Peersens Kjredito ere Gjenstanden for deres Samtaler; hvad der er mere Storartet staver de dem til to Gange om Ugen af Aalborg Avis. Literaturen er for den strste Deel et terra incognita, hvorfor kun de gjennem Leiebibliothekerne hist og her omvandrende vanvittige "Evige Jder" af Sue og Dumas "Greven af Monte Christo" gjre en Undtagelse. Imidlertid ere der ogsaa flinke Exempler paa det Modsatte, og Andersens Eventyr ligesom mange andre Skrifter have deres Yndere ogsaa heroppe.

Idet jeg skriver dette falder mit Blik paa det mig af Dem givne Eventyrhefte med "Sneedronningen"; jeg vil vil forfriske det Barnlige i mig ved atter at gjennemlse det. Matte jeg inden Sneedronningen kjrer fra Vesterhavet herind over Egnen gldes ved nogle Linier af Dem i Skrift efter Tryk!

Med srdeles Agtelse

Julius Chr Gerson

Digteren

H C. Andersen

[Udskrift]

Digteren H. C. Andersen

Ridder af Dannebroge og fl. Ordener.

Kibenhavn

Fr

Tekst fra: Solveig Brunholm