Dato: 1. juli 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Mia Sorella!

For et Par Timer siden kom jeg her til Byen, og den hele Kroningsfest1026 forekommer mig nu som et Eventyr i Skoven, O det var smukt, der var en Pragt, isr Skyerne, og om Aftenerne de dampende Ser midt inde i Skoven. Musikken klang saa jublende rundt om, jeg vandrede ene om, flte mig saa veemodig, lngselsfuld; - dog det var Festen jeg skulde beskrive Dem. Allerede Lverdag Middag1027 var jeg i Hillerd, hvor jeg hos Major Hornemann1028 fik det hyggeligt og godt. Saint d'Aubin,1029 det vil sige Carl Bernhard og jeg havde Vrelse sammen; der var et Liv og en Vrimmel i Gaderne og nede i Indelukket,1030 saae det ud som paa Dyrehavs Bakken, Telt ved Telt, Lirekasser og Violiner. Jeg besgte Gardernes Leir, hvor Officererne viiste mig omkring og Musikken klang medens Soldaterne sad i Kreds og sang deres Viser. Om Sndagen strmmede de Alle til Slottet, jeg havde ikke Lyst til at sidde i Kirken, som man sagde 8 Timer, og byttede derfor min Billet med een til Altanen, men i det jeg stod vrst i Trngselen og skulde ledsage en gammel Frue fra Byen, og hun blev knuget fra mig og raabte hit, o min Fyr! min Fyr er borte! hvilket Navn jeg naturligviis ikke vilde svare til, blev jeg af en Formaaende frt til den modsatte Side og tilbudt en glimrende Plads, nemlig at benytte hele Riddersalen til at see Processionen fra. Jeg kom derop og vi vare neppe 12 Mennesker der; jeg kunde gaae fra Vindue til Vindue. Paa Veien fra Stutteriet1031 havde jeg plukket en Jasmin-Blomst og stukket den i Knaphullet, jeg tnkte ikke det mindste derved, men seet fra Slotsvinduet har Blomsten taget sig ud, som et Ridderkors, og, at jeg var blevet Ridder gik strax dernede og endnu her i Byen, men jeg er kun Jasmin Ridder! - Herrernes Procession gik slet ikke godt, Damernes derimod var noget af det Smukkeste. Den gamle Rothe1032 var med at bre Baldaquinen over Dronningen, men han var saa svag at det saa ordenlig forfrdeligt ud. Klokken 10 var Kirken aabnet, men frst henimod 2 begyndte Toget. Fyrvrkeriet tog sig mindre godt ud, da det var saa stille Veir at Dampen blev nede ved Jorden og dannede saaledes et tt Forhng. Trngselen var under Taffelet saa stor, at en Bondepige blev klemt ihjel og flere fik ondt.1033 Om Mandagen var der en lille Revue i Skoven, Veiret var magelst; Dronningen spadserede om blandt Folket og berede mig med en Samtale derude i Vrimlen. Det saae moersomt ud i Hillerd Gader, de pyntede Damer og Herrer hoppede om paa disse fortvivlede Brostene. Kjrulf1034 gik i hele sin Flielsdragt, med Silkeskoe hjem.

Kjbenhavn den 3 Juli 1840.

Herskabet blev smukt modtaget i Theatret!1035 Der var ellers saadan en Confusion med Billetter, i det Hoffet havde taget alle de til Parquetterne, men siden, da der om Aftenen aabnedes sendt en 30 Stykker tilbage, saa at jeg for Indkjbs Prisen tog en Billet ved Indgangen og kom i Parquettet. Heibergs Stykke har egentligt ikke behaget, men det er meget smukt og Ideen hist poetisk. Folk forstaae det slet ikke og sammenligne det med fata morgana,1036 som det ingen Lighed har med; ja mange sige det er hegelsk, hvilket er det man mindst kan beskylde det for. Heiberg har vilde vise at det er de samme Personligheder og Flelser, som i forskjellige Aarhundreder optrde. Phantasus aabner Stykket, fortller at det er ved Kroningsfesten at han vil lede os ind i en spidsborgerlig Kreds, men fra denne gjre sine dristige Udflugter. Man er nu hos nogle Borgere som vil til Frederiksborg, to Sdskende Phister og Fru Heiberg ere i Huset, den unge Pige elsker en Digter, han er i dette ieblik ved Gurreslots Ruiner og ham vil hun sge, og da Broderen fler sig ilde behandlet, begge to ere misforniede med deres Omgivning forlade de den, og lbe til Gurre, her falder Natten paa, de tnke paa Valdemars Jagt og gamle Tider, den unge Pige er trt og falder i Svn; Broderen vil vaage, men Svnen overvlder ogsaa ham og da stiger i deres Drmme Gurre Slot i al sin Herlighed. Valdemar trder ud, og da en ung Sanger ved hans Hof har faaet den Ring, som tryllede Kongen til Tovelilles Liig, elsker han nu denne Sanger og denne unge Mand er naturligviis i Drmmen, den unge Piges Elsker, Pigen selv trder nu op og er Terne hos Dronningen, hendes Broder er derimod Trl og har beholdt al sin Eiendommelighed. Elskeren giver hende Tovelilles Ring og nu faaer Kongen Kjrlighed til hende, stter hende et Stvne, men Dronningen gaaer i Pigens Sted, Kongen kommer, men da Ringen ikke er her bliver han kold og nu veed man det er Ringen, som virker, Cansleren faaer den og leverer den til Trllen c: Pigens Broder, han skal kaste den i en Brnd, men beholder Ringen saa at Kongen nu fatter Godhed for ham, man tager da med Magt Ringen og kaster den i Gurre-Se, hvor da Kongen fngsles til den hele Natur, og de Elskende faae Lov til at gte hinanden. Nu vaagne de Drmmende og trffe sammen med Familien, som sger dem, Taagerne stige og de see Frederiksborg, Kanonskud lyde til Kroningsfesten, Faderen tillade de faae hinanden og Alt er Glde. Det Hele har en poetisk Duft, men Musikken forekommer mig noget for tung og der skulde vre meget mere! - Dog Jeg maa nok slutte! Mange Hilsener til Fru Skow, de smaae,1037 det vil sige Tittus og Georgia. En heel Tnde Hilsener for Enrikko,1038 Uggero,1039 Elisa etc. etc. deel dem ud fra verst til Nederst! Lev vel il fratello! [I Marginen paa 2. Side:

] Holmens Vagt trak Kongens Vogn.1040

[Udskrift]

Frken Henriette Wulff

paa Nys ved Prst.

frit.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus (HCA A-123-0007)