Dato: 6. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Kjbenh: 6 December 1848

Kjre Fru Ingemann!

De har gldet mig overordenligt, frst ved Deres velsignede Brev, som jeg fik igaar og i Dag ved Maleriet Hjertelig Tak! Det er sandelig for megen Godhed mod mig. Jeg har allerede faaet Stykket op lige over min Sopha; ved Siden hnger et tidligere Stykke af Dem, jeg fik det engang til mit Album, men iaar er det sat i Ramme; to Se-Stykker af Melby, to Landskaber af Dahl, desuden af Meyer, Lesse og Petzholdt pynter nu min Vg og verst har jeg hngt Paven og den kjre Ingemann; de to er for ieblikket endnu de eneste Portrtter i Stuen, men Samlingen voxer. Jeg vil daglig see paa Deres Blomster og fra disse kastes da Tanker strax til / Vennerne i Sor. - Hvad De siger mig om "De to Baronesser" er saa venligt og godt at det gjr mig vel, gid jeg maa hre en lignende Dom af Deres Mand. I Engeland gjr Bogen megen Lykke, ogsaa her i Kjbenhavn synes den at skattes, men de offentlige Critikker, ere srgelige, selv de rosende. Dommerne ere saa skrkkeligt dumme, det er ynkeligt. leen Critik bebreider man mig at den gamle Baronesse siger "Hurra for Engeland!" og man tilfier nok saa dumt, "at det har vi danske ikke Grund endnu til at raabe!" - Een stor Glde har jeg imidlertid havdt Jeg fik forleden et Brev fra Heiberg hvori han takkede mig for: "den store Nydelse" Bogen havde forskaffet ham og hans lille Kreds, og jeg blev indbudt der til Middag; de vare Alle saa nydelige mod mig, talte saa / smukt og varmt om Indtrykket af min ny Bog og ved Bordet udbragte Heiberg en Skaal for denne Roman, som "man gik forfrisket fra, som fra en Foraarsvandring i Skoven!" - Jeg, veed det var godt og rligt meent, thi hvorfor skulde han ellers med eet komme mig saa venligt og hjerteligt imde. Jeg skjnner ret derpaa.

De lser vel det tydske Blad Karl Lorck i Leipzig udgiver i dansk Interesse, det gjr vistnok stor Gavn; i sidste "illustrirte Zeitung" stod en smuk Anmldelse fra tydsk Side over Bladet, en ret venlig Nrmelse mod Danmark og Beklagelse over hvad der var skeet; "Telegraphen" er Bladets Navn og har Medarbeidere fra Danmark, Sverrig og Norge og det fra de betydeligste Mnd; jeg har lovet Lorck at tale for ham til Deres Mand om eet og andet lille Bidrag / i Prosa; det kan vre en lille Novelle, en Natur-Skildring - en Anmldelse af een eller anden Bog. Jeg har tidligere berrt denne Sag i et Brev, vil De nu klappe ham lidt til Mindelse. Mine Eventyr med 112 Billeder af Lieutenant Pedersen er nu udkommet paa Tydsk hos Lorck; det er fortrffelige Skizzer og saa gte danske. Reitzel giver dem nu ud med de samme, som han faaer fra Lorck.

Den 18 har vort Theater sin hundredaars Fest, jeg har skrevet et Forspil, som jeg troer De vil synes om, De skal faae det den 19de og nu hjertelig Lev vel! tak for Deres trofaste Venskab for mig, tak for den Inderlighed der lyser der fra. Gud glde og velsigne Dem.

af ganske Hjerte Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 139, billed 6378-81)