Dato: 6. januar 1849
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Andersen!

Jeg har endnu ikke takket Dem for Meddelelsen af Deres Forspil til Theatrets hundredeaars Fest.

Jeg har lst det med Interesse og fandt det isrdeleshed af en egen poetisk Virkning at De har fundet et Middel til at lade Billedet af det national-poetiske Liv, der i et heelt Aarhundrede er gaaet over den konstige Skueplads paa en piquant Maade smelte sammen med Grundstemningen i vor allernyeste Tid og hvad der for ieblikket opfylder det danske fdrelandske Sind. Ved Valget af de sceniske Fremstillinger, der maatte hentydes til, som betydende i Aarhundredets Theaterhistorie, seer jeg nok, at De har troet at maatte begrndse det ved Hensynet til det Nationale, i udelukkende Betydning af hvad der fremstiller danske Characterer og Sder, uden Hensyn til den danske poetiske Aand i Almindelighed og hvad der uden dansk Localitet har gjort store og levende Indtryk. Jeg kan efter det Princip ikke beklage mig over, at min Virksomhed, som Dramatiker, ignoreres, saavelsom Hauchs, der dog jo i sin Svend Grathe har betraadt Scenen paa dansk Grund og er en betydeligere Digter baade end Olufsen og de fleste nyere, som der hentydes til. Men naar Comoediens Reprsentanter saa strkt fremhves, synes det mig noget eensidigt, for ikke at sige partisk, at hlenschlger alene representerer Aarhundredets hiere dramatisk-poetiske Aand efter Ewald. Kunde Gulddaasen oplukkes - med sine godt tegnede danske Kjltringer - burde vist ligesaa berettiget Niels Ebbesen og Dyvke vre erindrede. Dog jeg erkjender Vanskeligheden i at faae Eenhed i den store Mangfoldighed, et strre Valg af Reprsentanter vilde have medfrt. Tak for Meddelelsen!

Julen har bragt en saadan Rigdom af tildeels betydelige poetiske Frembringelser, at jeg ikke endnu har faaet lst dem alle.

Selv kommer jeg nu bag efter med en Epilog i mit Eventyr, som jeg nufrst har sendt til Pressen.

Gid det nye Aar maa bringe os hvad vi meest trnge til- Krig eller Fred - i alt Fald saa megen Lykke, som vi kan taale!

Gud velsigne Dem - Lev vel! Venligst Hilsen fra min Lucie og Deres hengivneste

Ingemann

Sore d 6te Jan 1849

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter