Dato: 1. december 1849
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ægir ved Flensborg d: 1ste Decbf 1849

Det var Ret; min gode gamle ærlige Ven! at Du har fundet paa at lade en lille Brevdue udflyve fra Dit rige Dueslag til ham, som lever fJernt fra Alt hvad der har det Mindste at bestille med Poesie og Phantasie, for at lade mig indaande noget af den Duft, der altid i saa rigeligt Maal udstrømmer fra Din Pen. - Men hvad hører jeg? Snue? Hoste? og andet Sligt, og som Følge af Storm, Slud, Taage og anden efteraarlig Ubehage¬ lighed; men hvor ondt alt dette giorde mig for Dig, saa læste jeg det dog næsten med Fornøielse, thi selv den Beskrivelse kom dalende ned til mig paa Duens lette Vingepar, der kun tilviftede mig Dine Ords melodiske Velklang, men det kan jeg paa det bestemteste forsikkre, at den Fornøielse jeg følte derved, var paa ingen Maade nogen ondskabsfuld Fornøielse. Ja saa nær er jeg ved at see og tale med Jenny Lind, at jeg maaskee skal paa Bal med hende imorgen Aften, og vor Vert General Malmborg har ctlerede lovet at forestille mig for hende, og naar jeg saa presenterer mig selv som Ven af Dig og med en Hilsen fra Dig, saa maa jeg jo blive vel modtaget. - Desværre to Ting kan der komme i Veien for at det ikke skeer; det Ene er hun maaskee ikke kommer der, thi det er jo ingen behagelig Reise fra Hamburg til Flensborg paa denne Aarstid for et Bals Skyld. Den anden Ting der kan komme i Veien er at jeg maaskee ikke kommer der, thi med denne Frost kan der let komme Iis, og med Iis ligger jeg ikke i Flensborgs Havn. - Der er en Masse af Svenskerne der kiende Dig, naturligvis ikke Alle, thi iblandt en Armees Officierer vide vijo nok at der er mange, som ikke give sig af med de Dele. Til samme Cathegori hører den engelske Representant Hr. Hodges, for Resten en meget elskværdig Mand, men skulde jeg anbefale ham at læse noget af Dig, turde jeg ikke byde ham andet end den poetiske Spiseseddel fra Dine unge Dage, og Gud veed om han vilde goutere den, thi den er vist ikke efter hans Kogebog. - Jeg kan mærke at jeg faaer meget at indhente naar jeg en Gang kommer hiem for at blive anseet som et dannet Menneske, thi Hertz's Stykke og Holst's Digt, og vist meget mere kiender jeg slet ikke noget til, men jeg haaber strax jeg kommer hiem at giøre et intimt Belgendtskab med »Meer end Perler og Guld« med Ole Lukøie, med Texten til Gades Ballade, og med flere Sager, som jeg tænker du er kommet lykkelig og vel ned med i de 3 Fjerdingaar jeg nu har levet ude af den literaire Verden. - Det er smukt at Du sommetider længes efter Dig [dvs. mig], og da denne Længsel er giensides, saa haaberjeg at Du snart skal blive tilfredsstillet. Nu ønsker jeg blot at jeg maatte træffe Dig i et længselsfuldt 0ieblik, thi saa bliver min Modtagelse bedre. - Har jeg seet Dig siden den Dag, da jeg kom hiem med lille Ulrik, da Du græd paa Amalienborg af Glæde? det klædte Dig ganske nydeligt. - Nu Godnat min inderlig kiære Ven! jeg trykker Din Haand inde i min og et Kys paa Din Læbe, og er

Din altid hengivne broderlige Ven Chr.Wulff.

[Udskrift:]

Til Digteren H.C. Andersen Ridder af Dannebroge, Nordstjernen og flere Ordner.

Kiøbenhavn

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost