Dato: 25. marts 1850
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 25 Marts 1850

Med strste Erkiendtlighed aflgger jeg Dem min kire Ven min varmeste Tak for Deres mig tilsendte Comedie Ole Luk-je, hvis Tendentz er saa overmaade gavnlig for hver Mand, og med megen Glde har jeg erfaret, at den nu finder almindelig stor Biefald.

Til Herr Kammerherre Baron Holsteen som ogsaa sendte mig en Subscriptions Liste til at biedrag[e] til et Minde-Sttte for Digteren A: hlenslger, skrev jeg med sidste Post, at jeg efter min Anskuelse ikke kunde deeltage deri, da saa mang[e] Invalider og ulykkelige Familier have et meere billig og retfrdig Krav paa det, enhver kan yde Dem, end [en] Digter hvis Talent stedse vil vre uforglemmelig. Dette svarer jeg Dem ogsaa, til Undskyldning for min Vgring, og i Deres Hierte vil De give mig Ret

Meget fornyer det mig, at Foraaret nu snart maae komme, og at jeg om 3 a 4 Uger kan komme til Kibenhavn, jeg vil da sge, at overtale Dem til, at flge med mig hertil, for at tilbringe 2 a 3 Ma[a]neder.

Stedse haver jeg den re at vre Deres hengivne Ven G.Moltke Huitfeldt

[Udskrift med fremmed Haand :]

Kibenhavn Nyhavn No 34 v. S.

S.T.

Herr H.C.Andersen

Cand: Ridder af flere Ordener

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)