Dato: 12. juli 1850
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fra Jonas Collin.

Kiære Andersen

da jeg ikke havde seet nogen Linie fra Dem, siden De var paa Silkeborg, saa var Deres Brev fra Glorup (af 3 d. M) mig saa meget mere velkomment, især da jeg deri endog fik Nyheder fra Kiøbenhavn; saaledes vidste jeg forhen intet enten om H. C. Ørsteds Buste eller om A. S. Ørsteds Bornholmstour, eller om de slette Priser, hvortil Oehlenschläger[s] Bøger ere solgte ved Auction. I Oehlenschl.s Erindringer har jeg fundet adskilligt som morede mig, fordi det tildeels var oplevet af mig, eller dog mig vel bekiendt, og altsaa kaldte mig adskillige ældre behagelige Forhold tilbage i Erindring. Molbechs Studier over Oehlenschl.s Værker omtaler De ikke; de ere vel endnu ikke ankomne til Glorup.

Jeg formoder, at De faaer, samtidigt med dette Brev, Brev fra Ingeborg; jeg saae hende skrive derpaa i Gaar, men hendes Øine ere saa svage, at hun ikke kunde fuldføre det dengang.

Louise, som morer sig uendeligt godt ved sit Opholdssted paa Strandvejen, fik Deres lille Brev da jeg forleden besøgte hende, og hun bad mig foreløbigen at takke Dem.

Om Edvards Sommerliv skriver han vel selv; Theodor er jo en flittig Correspondent.

Gottlieb og Augusta (fra hvem jeg skal takke for den specielle Hilsen) holde sig til Hovedstaden.

At Deres Veninde fra forrige Aars Ophold i Fyen, Fru Augusta Afzelius, er kommen i Barselseng med en Dreng, er en Nyhed, som maaskee endnu ikke har naaet Glorup.

Forresten have vi her en skrækkelig Mængde af Regn.

Og dermed: mit kiærlige Levvel! i Fyens storkerige Egne.

Deres faderlig hengivne

Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus