Dato: 7. august 1850
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hovedqvarteret. Slesvig.

d: 7: August 1850.

Kireste Ven!

Tak for Dine 2 sidste Breve. Du tnker saa smukt paa alle herovre, saa jeg er Dig taknemlig derfor i Alles Navn, og for Mange, som maa udstaae mange Savn, er det en stor Trst at vide sig saa paaskinnet. For dem, der lider, takker jeg ikke, thi de staae over min Tak, dem kan jeg ikke paatage mig at takke Dig for. - Dit Digt om Lss havde vi alerede havt i Fdrelandet; i min Kreds havde det giort en stor Virkning; det var ogsaa saa vidunderlig velgirende iblandt de mange hitravende Floskler og lange Avisvers, der var kommet ud baade som Seirssange og som Smertensskrig; men Dit var det Eneste, hvorved man kunde trkke Veiret, jeg kan ikke udtrykke mig anderledes, og Du veed hvor det er piinligt ikke at kunne trkke Veiret rigtigt. - Naar vi lse et Bryllupsvers eller Geburtsdagsdigt om et Menneske vi ikke kjender, saa er det os jo i Almindelighed ligegyldigt, om det er slet eller godt, men enhver Linie, enhver Tddel, der er skrevet om Slaget ved Idsted, nu det var som Jubel over Seiren, eller som Smertens Udraab over de Tabte, greb vi med Begierlighed, thi vi vare jo allesammen indviklet i Catastrophen, som var ikke saa meget piinligere naar vi maatte kastet Bladet hen fordi det aldeles ikke udtrykte det Mindste af hvad vi flte; men saa var det en saa meget des strre Trst da Dine Linier kom, da det var noget vi vare ndte til at fatte og til at fle. Her ved Hovedqvarteret er netop en ung Cavalleriofficier, en Lieut Oppenhagen, der tilbad Lss som en Fader, og det rrte mig isr at see hvor [bevget] han blev, da han lste Dit Digt. Tabet blev mig anskueligere, om jeg saa maae udtrykke mig, gjort mig mere materielt, ved at see et ungt livslystent Menneske, som jeg aldrig havde tnkt mig kunde have en melancholsk Tanke, pludselig blive saa rystet, som han blev, da han lste Dit Vers; thi det giorde et meget strre Indtryk paa ham som paa os Alle, end da vi erfarede hans Dd; men det var jo ogsaa ganske i sin Orden, thi det var midt i Slagets Hedeste, og netop i det mest critiske ieblik, da enhver Nerve maatte anstrnges for at oprette de Tab, vi erfarede den Gang Slag i Slag, og Udfaldet viste jo, at det nyttede at hver Nerve blev anstrenget. - Johan Blow, som Du jo maa kjende, og som blev saaret ved Siden af Schleppegrell, og blev bragt til Gottorp har nu kunnet taale at blive bragt til Augustenborg, hvor han jo har det meget bedre, og er i Nrheden af sin Forlovede, der er i Snderborg. - Lille Chr. Falbe er det slettere med, end vi troede; der gaar nu Fliser ud af Benet. For ieblikket er her intet Nyt. Saalnge man ikke maa gaae ned i Holsten vilde det jo vre Galskab at begynde paa Rendsborg, derimod fortificeres her i en meget stor Maalestok. Gottorp Slot og Eckernforde bliver nsten fuldkomne Fstninger, og Dannevirke vil reise sig som en Phnix forynget af sin Aske, for Nutidens Kunst forener sig med Oltidens Kmpevrk, for herefter at gire det umuligt for de tydske Horder at trnge ind i vort lille velsignede Land, og jeg haaber at det endnu i Aartusinder vil komme til at svare til sit Navn. - Tak for Din Hilsen fra Rambusch; det gldede mig meget at hre fra en Ven igiennem en anden Ven. - Det interesserede mig hilig at lse Dine Bemrkninger om anden Deel af rsteds Bog. Du veed hvor meget frste Deel interesserede mig, saa {er} jeg er meget villig til at troe at den Roes Du tildeler anden Dee1. Her har jeg ikke havt andet at lse - jeg har da heller ikke vret meget oplagt til det - end Lamartines nye Drama: Toussaint Louverture; det er fuldkomment Sentensvrk, en moderniseret Co[r]neillade, naturligviis med smukke Ideer og Tanker, men man savner meget. - Simonsen boer hos mig i mit Qvarteer og har taget nogle deilige Tegninger af Egnen med Over Stolk og Idsted, som han nu skal til at befolke med Blod og Dd. - Nu Farvel, kire broderlige Ven! endnu en Gang Tak for Din Deeltagelse for Alle her ved gamle Dannevirke. Skriv snart igien til Din

bestandig trofaste Broder Chr. Wulff

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost