Dato: 18. januar 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludvig Zinn
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 18 Januar 1851

Kjre Ven!

Det er smukt og venligt af Dem at De gldede mig med Brev, jeg har tnkt saa tidt paa Dem og det kan jeg sige Dem at da jeg i Fyen hrte om Slaget ved Idsted skrev jeg strax til Kjbenhavn, at man derfra skulde give mig Underretning om De havde vret med og hvor De var! jeg hrte Da at De stod paa Fehmarn, siden har det flere Gange levende vret mig i Tanke og Villie at skrive et Brev, men jeg er i de sidste Aar en daarlig Skriver, jeg var hos Fru Zinn og fik Deres Adresse, men derved blev det; men med Tankerne kom jeg til Dem, oftere end De troer, den danske Landsoldat har saa uendelig meget rrt mit Hjerte; under Forsvaret af Frederik / stad, skrev jeg et lille Digt til Landsoldaten, det har staaet i flere Aviser, Gud veed hvor mange af Soldaterne der have seet det; men jeg flte trang til at sige de udholdende, herlige Mennesker, hvor meget vi Alle tnkte paa dem, hvorledes vi flte hvad de gjorte for os, udholdt og dende. Jeg sender her en Afskrift, ls det for et Par af Kammeraterne. - Jeg begriber hvor uvant og haardt meget i deres nye Liv maa vre optraadt for Dem, men engang om mange Aar vil dog just disse alvorstunge Dage forunderlig lyse for Dem. - Deeltagelse i Kampen havde vistnok vret Dem langt kjrere end dette lange stille Liv, paa Fehmarn, men i det er De blevet bevaret paa Liv og Lemmer, Gud vre lovet! Min Improvisator har forniet Dem i Deres stille Krigs-Dage; vidste jeg De havde Lyst til een eller anden Bog, da sendte jeg Dem den; paa Fehmarn bliver De vel nu ikke lnge, lad mig vide hvor De kommer /hen! Med Theatret gaaer det svnigt, Repertoiret er stadigt En Sndag paa Amager, Abekatten ogsaa for en Forandring, En Sndag paa Amager igjen; imeellem gaae tre, frire classiske Stykker, men altid de samme. Overskou har bragt et nyt originalt Lystspil "Kjrligheds Forsyn", der ligsaa godt kan ende i frste Act, som i femte; de Elskende behve kun at sige hinanden deres egentlige Navn og saa opdage de strax at det just er dem selv Forldrene ville skulle giftes. - Men seer ligesom gjennem en lang Alee hvohen Veien frer, men istedet for at gaae ordenlig lige ud, lbes der paa Kryds og tvers i Sidegangene, hvor det ikke falder Andre ind at lbe i; det er desuden saa indfiltret og Forviklet at det Have er nok; jeg sad og saa paa det og tnkte: "er jeg nu med, eller er jeg ikke med!" det var ligesom et svrt Regnestykke, og det med Brk. - Paa Casino have vi af Bgh "Nytaarsaften i Casino", det er et Kaleidoskopspil, en Mngde bekjendte Figurer af Casinostykkerne bevge sig med Sang og Livlighed der er flere Vittigheder og Pjero (Adolph Price) synger en / Aria - "Luftens Datter" en fransk Eventyr-Komedie, som Faber smukt har oversat er riig paa kjnne Melodier og har en srdeles deilig Decoration, nemlig en Kirkegaard ved Maaneskin; Skyerne seile saa lette og klare gjennem Luften. Sujettet er i vrigt det samme nsten som i Spylphiden og i Gisella. - En Bog "Clara Raphael", har vakt megen Opmrksomhed; Heibergs Fortale har skaffet den mange Lsere, men ogsaa skadet Bogen. Frken Fibiger er Forfatterindens Navn. Hun er vist meget begavet, men hun har sikkert levet mellem Mennesker der have kjendt hende, tirret hende, sat hende i en Opsvigning under hvilken hun har udtalt sig og levende nedskrevet, derved kommer flere Steder hvor hun bliver ikke elskvrdig. - Men jeg troer dog de mange haarde Domme, som Folk nu udslynge ikke ere retfrdige! - / Slutningen af Bogen er rigtig nok slem, og der er hun aldeles paa Afveie, forskruet og ubehagelig. - Et nyt Lystspil af Herz er i vente, og ligesaa en Opera af Lwenskjold. Jerichau har gjort en smuk Buste af mig, den gaaer til London; Medailleuren Conradsen har gjort en Portrait-Medaillon, srdeles fordlet Billede af mig. - Hos Hartmanns har de det ikke ganske godt, Fru Hartmann er altid sygelig, og holder for det meste Sengen. Fra Frken Bremer er i al den Tid hun har vret i Amerika kun kommet to Breve, eet til rsted og eet til mig; De var nvnet og jeg bringer Dem her hendes venlige Hilsen. - Min nyeste Bog: "I Sverrig" kommer vist nok ud i Mai. Jeg tnker meget paa en Udflugt til Sydfrankerig eller Italien. Har jeg mellem de Militaire Venner eller bekjendte da hils Dem inderligt fra mig og ls den lille Sang, som flger her paa Bladets anden Side; - Nu Gud bevare og glde Dem! Deres meget hengivne.

H. C. Andersen

/

Til Landsoldaten.

Vor Tanke flyver til Leiren,

Til Dig i Kamp og paa Vagt;

Vor Herre giver Dig Seiren,

Du Danmark har Hder bragt.

#

Selv Barnet i Aftenbnnen

Hit beder for Dig en Bn,

Moderen beder for Snnen,

Du brave, Du herlige Sn!

#

For hvad Du maa prve og die,

I Kamp, paa Vagt og i Slud,

Staae Taarer i mangt et ie,

Gud signe Dig! - Du holder ud!

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 271-75)