Dato: 22. juni 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Glorup den 22 Juni 1851

Kjre Fru Kock

De og alle Deres er saa tidt og levende i min Tanke; i Dag maa jeg virkelig skrive et Par Ord, for dog ligesom at aflgge en Slags Besg. Begge Brnene have vel vret oppe i Norge og moret sig brav?, hils dem fra mig! Det samme beder jeg om, hvad den tredie Sn angaaer, den vordende Admiral, giv ham fra mig et Haandtryk, "paa Blge". Deres Mand maa De sige at han skal lse: "I Sverrig"; Eet og Andet deri vil dog vist interessere ham og saa ved jeg at han tnker lidt paa mig. Denne Bog har jeg hjemme Glde af; flere have skrevet mig Deres Tak til, og uagtet "Bladene" slet ikke anmlder den, har Reitzel allerede solgt en 500 Exemplarer. Beskow er meget opfyldt af Skildringerne deri og fra sin Konge har han bragt mig Tak.

Jeg har nu allerede, om to Dage vret en heel Maaned fra Kjbenhavn; hver dog Tiden flyver! - Jeg tog ud til Christinelund veed De, det var Begyndelsen af Reisen; herfra maa jeg fortlle Dem en lille Historie, af det jeg kalder Tilfldets Poesie. De unge Stampes boe paa en gammel Bondegaard, der er pudset op,og ligger tt ved Skoven; de nskede, fra frste ieblik de kom, at Storken skulde bygge Rede paa Taget og for at indbyde den, lagde de derop et stort Hjul, men den kom ikke. "Ja bi bare til jeg indfinder mig, saa kommer Storken med; " skrev jeg engang i Spg. - Storken veed De, er min Yndlings Fugl, den bygger jo ogsaa i mine Eventyr og Romaner; tnk Dem nu, netop den Dag jeg kom til Christinelund, indfandt sig ogsaa om Morgenen to Storke, der strax begyndte at lgge Rede paa Hjulet; nu er den istand og Familien indlogeret. - Paa Glorup leve vi isr i Tilberedelserne til en stor Fest, som den gamle Excellense den 7 Juli, vil give alle de paa hans Gods hjempermiterede Soldater. Vi blive ialt en fire hundrede Mennesker, og der skal reises et Dandse-Telt, hvis Gulv bliver halvtredsindstyve Alen langt. 12 Musikanter kommer fra Nyborg; brogede Lamper og malede Skjolde er bestemte og under Arbeide; jeg er udkaaret til Festens Bournonville, hvad Arangement angaaer og en Vise har jeg da ogsaa skrevet. Nogle Dage efter Festen reiser jeg til Schlesvig og derfra, rimeligviis til Wien og ikke til Paris, i September er jeg igjen i Kjrbenhavn; da have vi da ogsaa Deres Broder og Sster hjemme, om hende hrer jeg nu i al denne Tid slet Intet; saalnge jeg var i Kjbenhavn var De dog saa kjrlig at lade mig see hendes Breve; til mig har hun i det hele taget skrevet meget lidt; dersom De glder mig med et par ord, lad mig da vide lidt om hende. Breve til Glorup gaae over Nyborg, Adressen altsaa H. C. Andersen paa Glorup, ved Nyborg. Seer De den kjre Frken Cold da hils hende srdeles fra mig, detsamme beder jeg Dem om med Hensyn til Deres Broder og Broders Kone, saa snart De trffe sammen med disse; "Store Skjnheden" og "lovende Skjnheden", det vil sige, begge Pigebrnene, kan De ogsaa sige god Dag fra mig. Jeg har egentlig saa lidet at skrive om; Regn og Blst har til igaar nsten stadig holdt mig inde, Tandpine har jeg vret plaget med, Skovveiene var dyndede og kolde, jeg har meest levet i Capitain Lorcks Opdagelsesreise i de nordlige Polaregne, nu er jeg med Bille paa Farten om Jorden. Fra Hauch har jeg faaet et hist interessant, hjerteligt Brev opfyldt af hans gode Stemning for min nye Bog og Glde over den digteriske, evige Ungdom han finder jeg eier og spaaer mig at beholde til Aldrings Alderen. Fru Jerichau har ogsaa, meest om min Bog, skrevet mig et Brev til og det paa Dansk, mrkvrdigt godt paa dansk, det er en histbegavet Kone. Der var kun fae Sprogfeil deri og derimod klart udtrykt hele hendes naturlige, varme Flelse. -

Men nu lev vel! Lad mig vide naar De venter Deres Sster, jeg vilde dog gjerne sende Dem til hende et Brev, der kunde hilse hende fra mig, naar hun stod i Hjemmet.

Af ganske Hjerte Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 49-51)