Dato: April 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Franz von Dingelstedt
Sprog: dansk.

[Overstr: Hochverehter] Hjtrede Herr Intendant!

jeg blev glad overrasket ved at modtage Deres venskabelige, hdrende Skrivelse; som Digter har jeg lnge kjendt og skattet Dem, og derfor var det min Agt naar jeg kom til Mnchen, hvor jeg nu ikke har vret i elleve Aar, strax at aflgge Dem mit Besg. Det er nemlig min Plan, om Gud vil, tidlig paa Sommeren at gaae til Tyrol, og paa denne Reise at blive en tre ugers Tid i Mnchen, hvor jeg maaskee dog erindres af et Par tidligere Bekjendte. - Nu har jeg modtaget Deres Brev, Histrede, seer at jeg har een Ven flere endnu i det smukke Bairer Land, og jeg vil vre meget lykkelig ved at mdes med Dem og vi ville da mere omfattende, end gjennem Breve kunde tale om dansk dramatisk Litteratur; denne er i Sandhed saa riig at man i Kjbenhavn godt kunde, om det skulde saa vre, give hver Aften en heel Saison originale Arbeider. - Saa godt som Intet er oversat / og kjendt i Tydskland, med Undtagelse af ehlenschlagers Tragedier, Overskous Bryllup Dags Fataliteter og Herzs Kong Ren; jeg skal derfor, som De nsker, gjre Dem opmrksom paa flere Arbeider der vist kunne vre vrdige at gaae over enhver god Scene, men frst maa jeg nvne Dem et par af vore Komponister, hvis Operaer ere vrd at kjende. -

Deres Hivelbaarenhed sprger mig om Hertzs nyeste Lystspil Audiensen, jeg har seet at et Hamborger Blad mlder at det har gjort stort Lykke og er et nyt Blad i denne Digters Kreds, denne Tirade er gaaet over flere tydske Blade, og saaledes vist kommet Dem for ie, men dette Referat er aldeles urigtigt, dette Stykke er svagt og raat, ligner meget lidet denne vor smagfulde Digter, der er ganske andre Arbeider af ham der maa nvnes, det slutter sig vrdig til Renes Datter, saaledes - (osv.) Af Hauch ren tabt og vundet, Sstrene paa Kinnekulla.

-[Overstr: Hvad min egen dramatiske Virksomhed / angaaer da har jeg et Par Arbeider]

Med Hensyn til min egen dramatiske Virksomhed og navnlig til min sidste Eventyr-Komedie Hyldemoer, som de gjr mig den re at forlange af mig oversat eller original, for muelig at bringe samme paa Mnchens Hoftheater, da har De allerede her ved skaffet mig en Glde, [overstr: som] og jeg vil vre [overstr: meget] doppelt glad om det, som jeg haaber er et Stykke der passer sig for Den sydtydske Skueplads. - Endnu er intet dramatisk Arbeide af mig blevet opfrt i Tydskland, jeg har tnkt paa at Hyldemoer kunde gjre Begyndelsen og netop faae Dage fr jeg modtog Deres rede Brev, skrev jeg til min tydske Boghandler om at skaffe mig denne Digtning godt oversat og gjengivet af Dr. Leo der har leveret en smagfuld Gjengivelse af Kong Rens Dattyer, jeg har endnu intet Svar faaet, men vil skrive igjen og da strax sende Dem Hr Intendant Manuskriptet af den tydske Oversttelse, ligesom et lille Musik Bilag og nogle Vinkt il Forkortninger / muelige Forandringer, og den Lethed hvor med Slutnings Forvandlingen ved ganske ringe Midler lader sig gjre. - Dersom Hr Leo for Tiden har andre Arbeider for, der forhindrer ham i at gjengive mit, da erfarer jeg det snart og skal da ieblikkelig, kjre Hr Dingelstedt, [overstr: strax] sende Dem Originalen om De i Mnchen har nogen Digterisk Personlighed der kan dansk nok til at forstaae og gjengive den, en saadan vil ogsaa vre ndvendig med hensyn til de ovenanfrte dramatiske Arbeider af de andre danske Forfattere, thi jeg vil kun kunde skaffe dem disse i Originalsproget; - maaskee glder De mig nu engang med Brev, og det vil vre mig ndvendigt kjre om jeg kunde bidrage ikke blot til at mit Fdrelands dramatiske Litteratur naaede lidt mere sydpaa end Tilfldet er, men ogsaa til at den tydske Stamme fik ogsaa fra Norden nogle friske Grene. - I Haab om at mdes med Dem om nogle Maaneder, hjerteligt at trykke Deres Hannd og ret at tale sammen om det Gode og Skjnne i Norden, sender jeg Dem min Hilsen og Tak.

Deres inderlig hengivne

H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 529-32)