Dato: 23. juni 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

München 23 Juni 1852

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for al Deres Venlighed mod mig, under Opholdet i Leipaig! Fra Delbanco fik jeg igaar Brev, og da jeg nu ikke veed om mit Svar træffer ham i Deres By, saa skriver jeg til Dem, er han der da vil De sige ham Besked, han ønsker nemlig at faae til sin Folkekalender, der udkommer ved Nytaarstid, min Histoeier: Hun duede ikke". Vil De lade ham vide at jeg har overladt Dem Manuskriptet, at jeg vil have denne Historie først ud paa Tydsk for at der i Deres Samling kan være noget ganske nyt. Deres udgave kommer vel meget snart, og da veed je gikke om han vil betragte samme som ganske ny, da er den til hans Tjeneste ellers optager jeg den i det næste danke Hefte af Historier, eller om han hellere vil vente til min Hjemkomst i August og da modtage noget aldeles friskt. Har jeg talt tydeligt. - Saa snart Historier komme, Vil De da være saa god at alde indbinde et Exemplar til den regjerende Konge af Bayern, og et andet til Theater-Intendanten Dr Dingelsted her i München, / og sende sidstnævnte begge Exemplarer. Med hensyn til "Fliedermutter", beder jeg Dem at tage to Exemplarer og skrive paa disse til den kongelige Theater Intendant i Berlin, paa det bedste anbefalet af H. C. Andersen i Kjøbenhavn, vil De slaae et Papir om og sende til Berlin; øieblikkelig husker jeg ikke Intendantens Navn, men maaskee De kan faaet det at vide, hvilket var bedst og da vilde sætte hans navn og Tittel*. Dersom det gaer frem med "Historier", saa at de snart udkomme da lad mig det vide i et Brev send til Zürich i Schweitz post restante. Gaaer der derimod over 14 Dage før De skriver, da send Brevet til Frankfurth am Main post restante. - Jeg er blevet særdeles vel modtaget her i München, fik strax og under hele mit Ophold her een af de første Loger i Theater ganske til min Raadighed. - Kongen lod en Vogn afhente mig til sit Lystslot og efter Taffelet, indbød han mig til en Seiletour; vi spadsererede sammen paa en lille Ø, hvorfra han viiste mig Udsigten, var i høieste Grad hjertelig og / naadig. - Hils Delbancos om de endnu er i Leipzig, ligesaa Deres Kone, Blomsterne jeg fik af hende holdt ud lige til München; hils Deres Svigerfader og tænk venligt paa Deres hengivne

H. C. Andersen

[* tilføjelse med Lorcks håndskrift:]

bed Gropius besørge dette jeg veed ei heller hvad han hedder./

[Udskrift:]

Wohlgeboren Herrn Carl B. Lorck

Buchhändler in

Lepzig

[Poststempel: München 23 Jun 1852]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 722-24)