Dato: 25. februar 1853
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d.25de Febr 1853.

Kjre Ven!

Det forniede mig at lse den lille gemytlige Operatext med Opfattelse af de mig hidtil ubekjendte Trk af den nationale Dands i Sverrig. Den melankolske Sagnfigur Nkken tiltalte mig ogsaa strax i den Fremmedes Skikkelse; men at han blev til en Forkldning og spgende Benyttelse af Sagnet i den dannede Verdens Comediesmag, var ikke efter mit Sind; det syntes mig var at slaae Nkken ihjel og spille Komedie paa hans Grav. Det havde De, som den naive eiendommelige Eventyrdigter, heller ikke nnnet, hvis De havde tiltroet Theater-Publicummet Sands for Sagnet i dets eventyrlige Skikkelse; Den Mordgjerning er da heller ikke vrre, end at De hvilken Dag, De vil, kan kalde ham tillive igjen. Unge Molbek* har engang gjort det Samme med Klintekongen paa Men - og Erik Bgh troer jeg nylig har spillet en Komedie med Sagnet i et Casino-Stykke. Hostrup har i sit Fjeld-Eventyr i Norge i den unge Piges Drmme-Scene med Nkken ligesom overdraget Sagnbilledet i Virkeligheden - og det forsonede mig i hans Stykke med den dannede Verdens Legen med Folkedrmmene. Ellers mener jeg, enhver saadan Skikkelse br beholde sin eventyrlige Sandhed, som vi kun har Lov til at inddigte vor Idee i. Dersom Musikken til Deres Nkke er heldig, maatte Stykket synes mig ellers vre underholdende. De, der i Bladene har nedrevet Texten har vel neppe lst Stykket. I Behandlingen er der baade Lethed, Natur og Flelse og min Beklagelse over, at det ikke var den virkelige Nkke, men Dronning Christine, vil man neppe hre i Theatret, hvor man jo sjlden vil taale noget Eventyrligt, der med poetisk Alvor giver sig ud for Virkelighed. At Componisten er en Tydsker har maaske ogsaa blandet lidt skjult politisk Galde i Bladanmeldelserne. Det er vistnok Ubetydeligt hvad der er blevet sagt i de Kjbenhavnske Blade om mine Landsbybrn; men i Dannevirke for dette Aar No. 20, 22, 26, 28 har jeg seet en Beskuelse af Ideen (og dens finere Traade i den hele Composition,) som vel hist og her er noget for symboliserende men rber et dybsindigt Blik og en smuk aandelig Opfattelse af Poesien. M en Yttring deri kan jeg see, at Forfatteren ogsaa er en Ven af Deres Digtning. Man vil sige, det skal vre Prsten H e l veg. Hvorvidt mine Bger gjre Lykke eller ei i deres Nyhed, hrer jeg sjlden Noget til her i min Enlighed; Om denne sidste har dog flere Privatbreve bekrftet, hvad De ogsaa har bemrket. Man maa visselig paaskjnne det, naar Folk i denne politiske Spndingstid endnu kan have nogen Tid og Sands tilovers for, hvad en nsten 64 aarig Poet finder paa at fantasere over i sin Afkrog.

Lad nu ikke de smaa Nkke-Bryderier stte Dem fortrdelige Nykker i Hoved eller Sind! Tag snart fat paa noget Nyt og gld fremdeles Gamle og Unge med de Billeder, De har saa rigt et Forraad af i Deres indre Privat Galleri! - Min Lucie synes at Deres Nkke er et vakkert lille Digt, og at den Gjenkomst af de 4 Linier: hvor i Tugt og re etc. gjr en smuk og det Hele samlende Virkning, som, hvis de ere heldigt componerede, ogsaa maa give et smukt Samlings-Punkt for Musiken. Hun hilser Dem hjerteligst!

Deres inderlig hengivne B.S. Ingemann

* (hans Tragoedie Dante stter jeg stor Pris paa.)

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter