Dato: 19. juli 1853
Fra: Adolph Drewsen, Ingeborg Drewsen, f. Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

240. Fra Adolph og Ingeborg Drewsen. Kjbenhavn den 19 Juli 1853.

[Fra Adolph Drewsen]

Kjre Andersen!

Jeg behvede ikke Forsikkringerne i Deres Brev for at vide, at De er alvorlig angest for os, og nu vel mere, da Berlings Avis har fotalt, hvorledes Sygdommen pludseligt i Fredags tog Tillb i dette Quarteer, efter en Linie, som skar midt over lille Amaliegade til Volden ved Slvgadens Caserne. Thi den sagde Dem ikke, at det Huus, De saa ofte og saa smukt har besjunget i Deres Viser, dette Huus, hvori vi saa ofte have vret glade sammen, netop var Grndsen for Sygdommens Rasen; thi det naaede Ddens Engel den Dag, men dengang standsede han ved det. Senere har han fldet sine offere paa begge Sider af det, men endnu har han forskaanet det, Fremtiden ligger jo i Guds Haand; men det vil vist vre Dem en Trst, at vi med Rolighed gaae den imde. Jeg faaer maaske ikke talt med Edvard idag, derfor vil jeg selv sende Dem den Beroligelse, jeg kan, og ngst Dem ikke over Rygter, der maaske vil naae Dem, thi disse vlte i denne Tid som Sneboldte over Landet. Min Svigerfader fik igaar Diaarhoe og gik til Seng, idag er han atter oppe, og tager rimeligviis ud til Linds; Ingeborg gik igaar i Seng af samme Grund, idag er hun oppe; jeg er ligeledes paa Benene og har ikke havt Diarrhoe siden igaar ... See her har jeg givet Dem en omstndelig og fuldkommen sandfrdig Beretning om Husets Tilstand, alt Andet, hvad De maatte hre, er Usandt. -

Paa begge sider af Nyhavn er den ogsaa slem; Marie Liebmann er falden som dens Offer. - Major Rder er ogsaa dd.

Viggo er ikke til at faae fra Byen, han har vret vor Sygevogter i disse Dage, da saamange af os laa, thi Theodor er umaadeligt ophngt ved Sygdommen i Byen; Harald sendte vi i Gaar Morges til Christinelund. Af vore flles Venner og Bekjrendte veed jeg Ingen, der er angrebet. - Det er en stor Trst for os, at saamange af vore Kjre ere herfra; De, kjre Andersen, derunder indbefattet.

- Lad nu ikke Phantasien lbe af med Dem, saa at De forestiller Dem vor Tilstand som rdsom. Det er den aldeles ikke, Roligheden har ikke et ieblik forladt os; endnu idag har Ingeborg, Collin og jeg leet og spget; frygt heller ikke for, at vi skulle vre uforsigtige; De vil ikke kunne gjre Dem Forestilling om til hvilken Grad vi ere forsigtige; jeg har aldrig kjendt Mangen dertil; thi vi vide jo, at en ringe Uforsigthed kan bringe Dden. - Gud give os et glad Gjenstyn.

Deres hengivne

Drewsen.

[Fra Ingeborg Drewsen:]

Min kjre Andersen.

Kun to Ord skriver jeg idag, da jeg er lidt trt, og De veed jo fra Adolph hvordan vi have det. Fra Jonna har jeg havt Brev idag, hun skriver at Rigmor taler tidt om Dem, og spurgte forleden Dag, om Andersen ikke var hendes Guddatter! - lev vel, min kjre Ven, jeg haaber til Gud, at vi skal samles glade igjen engang.

Deres trofaste

Ingeborg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost