Dato: 15. november 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm von Dönniges
Sprog: dansk.

Høistærede Herre og Ven!

Endelig er jeg igjen i mit kjøbenhavnske Hjem, hvor Alt er sundt og godt, efter en tung sørgelig Sommer, jeg tilbragte denne i Provindserne, idet min Læge forbød mig at komme til Kjøbenhavn hvor Choleraen rasede, midt i Jylland paa det smukke Silkeborg, hvorfra og hvorom De ved Leilighed skal faae Eventyr og Historier modtog jeg Deres kjære Brev og saae at jeg venlig var i Deres Erindring og Tanke, strax efter overraskedes jeg ved en egenhændig Skrivelse fra Deres aandfulde elskværdige Konge, der glædede mig saa usigelig jeg skrev øieblikkelig igjen i min taknemlige Stemning, først vilde jeg have lagt mit Brev inden i eet til Dem Kjære Ven, men saa tænkte jeg at jeg vel ogsaa lige kunde sende det til Kongen selv og det gjorde jeg Brev, siig mig ved Leilighed om han har erholdt det, det var mig en Trang jeg maatte udtale for ham min Glæde og Tak at han saa naadig og mildt huskede mig, jeg gjemmer hans Brev i mit Album ved det kjæreste jeg der har. - Kort efter skrev jeg til min Boghandler i Leipzig at naar den nye samlede Udgave af mine Værker var sluttet, det vilde ske sidst i October, han da skulde sende under Deres Adresse til Dem to Exemplarer af hele Samling, eet bestemt for Dem kjære Geheimerath og eet for Kong Max. I Haab om at De vilde overrække det til Hans Majestæt som ved sin personlige Elskværdighed, Aand og Naade mod mig er mig saa kjær, en Digter er som Fuglen han har kun en Sang at give, men her gives den fra Hjertet. - Deres Frue vil jeg haabe er frisk og vel, og Børnene haaber jeg ere gjennem mine Historier og Eventyr mine tilkommende Venner. - Jeg længes meget efter at see det kunstrige hjemlige München og de mange kjære der, men før 1855 kommer jeg næppe ud, den danske Udgave af mine samlede Skrifter binder mig til Hjemmet /

Bring Alle som venligt huske mig min hjertelige Hilsen. Vort Theater har i denne Tid ikke været saa heldigt med sine Nyheder, det seneste af Oversættelser er "Der geheime Agent", men det har ikke tiltalt. - En ny Ballet af Bournonville: et Folkesagn, med Musik af Niels Gade og Hartmann vente vi meget af. Hauchs nyeste Roman Robert Fulton er nok endnu ikke kommet i Tydsk Oversættelse. Billedhuggeren Jerichau arbeider paa en colosal David bestemt af Universitetet til at staae udenfor Frue Kirke ligeover for en lignende Statue af Moses af Bissen.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 700-01)