Dato: 19. marts 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Friederike Serre, f. Hammerdörfer
Sprog: tysk.

[dansk kladde til Brev]

Kjære Fru von Serre

Hjertelig Tak for Deres venskabelige sidste Brev der bragte mig den glade Fest-Nyhed, deres fortæffelige Pleiesøns Forlovelse. De veed Alt hvad der angaaer Deres kjære Kreds har sand Interesse for mig! bring Søn og Svigerdatter min Lykønskning, jeg glæder mig til, om nogle Uger maaskee selv mundligt at kunne bringe den. Gjerne havde jeg skrevet strax ved Modtagelsen af Deres Brev, men jeg var paa den Tid og til disse sidste Dage saa særdeles beskjæftiget, ikke just med Poesie og øvrig digterisk Virke, men med Carneval, ja vi have her i Kjøbenhavn nu næsten i en heel Maaned havdt fire store Karnevals Maskerader og dertil et saadant Bal og Selskabs Liv. Da jeg i Vinter haar følt mig stærk nok til at modtage Indbydelser, har jeg været med, til jeg nu næsten er ødelagt igjen og maa tænke paa at flyve ud og aande Foraarsluft. - Prindsen af Hessen gift med Prindsesse Anna af Preussen gav i sit smukke Palais et stor rigt Maskebal, der var saa særdeles smukke Quadriller af Muscketaires, og kostelige rige Costumer. - Siden gav de unge Kunstnere et Carneval kun for Herrer, der var overstadigt lystigt, og her udmærkede sig især et Orchester fra Noas Ark, det vil sige en stor Hær som Dyr, der spillede et heelt Musikstykke. Børnene førte dem an; der var en meget komisk Fisk, en ypperlig Kalkun. Derpaa blev til Indtægt for fattige Kunstneres / Enker givet et Karneval i Casino, flere af Akademiets Professorer udgjorte Komiteen og i denne selv var jeg, tør jeg nok sige, een af de virksomste. – Jeg havde skrevet alle de dramatiske Scener og Sange, ligesom ordnet største Delen; Casinos smukke Pergola hvori er et stor levende Vandspring var forvandlet til en Have, med fire kunstige, men ypperligt gjorte høie Palmer, al den øvrige Decoration var levende Grønt og Blomster fra de kongelige Haver og Vinduer skjult ved store prægtige Transperanter med Blomster af Blomstermaler Jensen. Prindsen og Prindsessen, alle Diplomater var der og nok saa festligt vare alle Trapper og Gange med Tæpper. Nu for faae Dage siden gav Studenterne ogsaa i Casino et lignende Karneval, til Indtægt for deres nye Studenterforening, der var uendelig megen Afvexling, Komedie, Tragedie, Ballet alt kort og parodisk, Optog og Sange og flere Tusinde Masker bevægende sig i det rige store Locale. Alle disse Lystigheder har jeg taget Deel i og mellem disse ligger Selskaber og Baller; alle de fremmede Diplomater og saa mange rige Privatmænd have ret givet Festen og seet Liv og Glæde om sig. Det er mig nu / næsten blevet for meget, og jeg længes efter at flyve ud, vel holde Udgivelsen af mine samlede Skrifter mig tilbage men sex a 8 Uger maa jeg tage mig fri og da jeg særdeles længes er det min Plan midt i Mai at flyve ud over Dresden og Wien til Venedig, derfra til München hvor jeg har lovet mine Venner at blive en fjorten Dage. Kongen af Bayern er mig ogsaa meget naadig, [overstr: har i det sidste Aar to Gange hædret mig med Brev] og jeg glæder mig til at udtale ham min Taknemlighed. Opholdet i Dresden bliver isærdeleshed for at hilse paa Dem og Deres Mand, jeg haaber at træffe Dem ude i Maxen omtrent midt i Mai, men lad mig forud vide om De er den Tid hjemme og om de har Plads til mig nogle Dage, efter Deres Svar indrettes Reisen over Dresden. – Jeg haaber at mit Fyrretræ trives og grønnes, jeg glæder mig til at gaae med Dem kjære Frue, igjen den smukke Vei hvor Kirsebærtræerne groe langs Kornmarken og hvor man seer ud til den sachiske Sveitserland. – Tiden seer saa alvorsfuld ud, [overstr: man maa gribe de korte Solskins Dage], men jeg haaber dog vi beholde Fred og Ro her og i Nabolandene, deiligt er det at flyve ud, see milde Øine og trofaste Venner. Lev vel! Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 141-42, KB affoto 5470-72)

Liebe Frau v. Serre. Herzlichen Dank für Ihren letzten freundschaftlichen Briefe, die mir die frohen Neuigkeit, von der Verlobung Ihres vortrefflichen Pflegesohns. Sie wissen, wie alles für mich Interesse hat, was ihren lieben Kreis angeht. Dem Sohn und der Schwiegertochter bitte ich, Sie meinen Glückwunsch zu bringen; ich freue mich darauf, nach einigen Wochen vielleicht diesen selbst mündlich zu bringen. Gern hätte ich gleich geschrieben, als ich den Brief empfing, allein damals und bis auf die letzten Tage war ich so beschäftigt, allerdings nicht mit Poesie oder anderen dichterischen Treiben, sonden mit Karneval. Ja wir haben hier in Kopenhagen in dem letzten Monat 4 große Maskenbälle gehabt außer den gewöhnlichen Bällen und Gesellschaften, wo ich fast immer mit war, weil ich mich in diesen Winter mich kräftig genug fühlte um die Einladungen anzunehmen, aber jetzt bin ich körperlich ruiniert und muß ins Freie hinaus um die Frühlingsluft einzuathmen. Der Prinz von Hessen, verheiratet mit der mit Prinzessin Anna von Preußen, gab in seinem schönen Palais einen großen reichen Maskenbal; besonders ausgezeichnet waren 2 Quadrillen von Mousquetairer, die Coustümen waren überall prachtvoll und geschmackvoll. Später gaben die jungen Künstler ein Carneval, nur für Herren, in der jugendlichen Lustigkeit trat besonders hervor ein “Orchester aus Noahs Arche”, das heißt eine Sammlung von Thieren, welche ein großes Musikstück ausführten unter der Direction eines Löwen. Unter anderem sah man einen sehr komischen Fisch un einem ausgezeichneten Kalkutischen Hahn. Darauf wurde zum Besten armer Künstler-wittwen, ein Karneval im Casino gegeben, mehrere von den Professoren bei der Kunstakademie bildeten ein Comité, und in diesem war ich, ich darf es sagen - einer der werksamsten. Ich hatte alle die dramatische Scenen und alle Gesänge geschrieben und die schöne Pergola mit der großen Wasserkunst war in einem Garten verwandelt mit vier großen künstlichen aber vortreffliche ausgeführten Palmen, und mit Blumen und frischen Grün aus den königlichen Gärten überfüllt; ind den Fenster: transparente Bilder Gemälde von Blumen, gemalt von Professor Jensen. – Das königliche Haus und Corps diplomatique war zugegen. (At der var Tæpper på Trapperne, vil maaske overraske Fru Serre formeget, at jeg heller vil springe over det). Endlich vor wenigen Tagen gaben auch die Studenten im Carneval, zu Besten eines neuen Vereingebäudes; ein bunter Abwechselung von Comödie, Tragodie, Ballet, alles kurz und parodisch; ein Schar von Menschen bewegten sich in dem großen reichen Salon. Bei allen diesen Festen war ich mit; auch den Festen der Diplomaten und der reichen Privatleute habe ich auch beigewohnt. Aber nun wird das fast zu viel, und ich muß fort davon; zwar hält mich die Herausgabe meiner Schriften züruck, aber auf sechs bis 8 Wochen muß ich mich frei machen und weil ich mich danach, ist es mein Plan Mitte medio Mai über Dresden und Wien nach Venedig zu gehen und von da nach München, wo ich nach einem frühreren Versprechen, 14 Tage bei meinen Freunden verweilen will. Der König von Bayern ist mir sehr gnädig und ich freue mich meine Dankbarkeit für ihn aussprechen zu können. In Dresden bleibe ich eigentlich nu rum Sie und Ihren Mann zu sehen, ich hoffe daß Sie in der Mitte von Mai in Maxen sind, bitte aber daß Sie mir voraus Nachricht davon geben, ob Sie zu der Zeit da sind und ob Sie Platz / für mich haben in einigen Tagen; danachwerde ich meinen Reiseplan einrichten. Ich hoffe, daß mein Tannenbaum gut gedeiht, ich freue mich darauf, mit Ihnen, liebe Frau, auf dem Weg zu spazieren, wo die Kirschbäume bei dem Getreidefeld stehen und wo man in die schöne Aussicht nach dem sächsichen Schweiz hat. - Die Zeit ist ernst vor, und doch hoffe ich, daß wir bei uns und die benachbarten Ländern Friede behalten - Herrlich ist es, in die Fremde fliegen zu können und milde Augen und treue Freunde sehen.

Leben Sie wohl!

Ihr treu ergebener

H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (KB affoto 5663-64)