Dato: 20. oktober 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Charlotte Birch-Pfeiffer
Sprog: dansk.

(paa Tydsk) [med anden hndskrift: Okt 1855 ]

I Haab om at vre i venlig Erinding hos Dem tillader jeg mig herved at komme med et Andragende fra Hoftheatrets Directeur Hr. Kammerraad Lange; han nskede srdeles at kjende Deres senste Skuespil "Rubens i Madrid, det han efter Omtale troede just vilde egne sig for hans Selskabs Krfter, blandt hvilke ere et par srdeles fremtrdende Talenter; mdens vort Kongelige Theater mere og mere synes at gaae tilbage, er, tr jeg forsikkre Dem, Hoftheatret i Friskhed og Fremskriden!, - Vil de overlade Hr Lange til Gjennemlsning Deres Manuskript, for at han kan vide om han er istand til vrdigt at give det, og tillade at han, dersom det ikke er for hans Scene, igjen strax sendes det tilbage, jeg indestaaer for at der intet Misbrug skal gjres deraf, jeg at han, er det som har sagt ham ganske egent for de gode Krfter hos os, han da lader det overstte paa Dansk til sin Afbenyttelse / men han beder mig gjre Dem opmrksom paa at Hoftheatret er en aldeles privat Anstalt, der er i sin Begyndelse og at altsaa det Honorar De skulde erholee, ikke kan blive betydeligt, i det at Midlerne ikke er der til; han beder Dem tage det i venlig Overveielse og selv bestemme hvad De forlanger. - De vil, snarest glde ham eller mig med Svar paa dette Andragende.

Hvad Oversttelse angaaer da tillader min Tid mig ikke vel at anvende denne ofte paa en Andens Digtning, imidlertid har jeg forrige Aar, gjengivet Mosenthals Der Sonnvennhoff, der har vundet stort Bifald og jeg vil, ogsaa efter Hr Langes nske og af Interesse for Deres Digtning paatage mig at gjengive Deres "Rubens", saaledes som jeg troer De selv vilde have givet den paa Dansk; men jegmaa vide om den danske Gjengivelse tr blive trykt, hos os er det at Stykker Gives at Folk kan ogsaa lse det.

Med den inderligste Hiagtelse. Deres

osv

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13. 267-68)