Dato: 4. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basns den 4 Mai 1856

Kjre Ven!

Om dette Brev ved sit Komme til Sor finder Dem der, om det maa vente til De vender hjem fra Kjbenhavn eller flyver efter, veed jeg slet ikke, jeg har en Fornemelse af at De netop i disse Dage reiser ind til Udstilling, dog vil jeg skrive og naar De erholder mit Brev vil De snart, i en ledig Time, give mig Besked om, naar De, efter Kjbenhavns Reisen, er igjen med Deres Kone i Sor. Jeg har stor Lyst til, fr jeg tager til Tydskland og maaskee Schweitz, at see og tale med Dem begge to, og det skeer nu ikke inde i Byen, i det jeg allerede er flyvet ud, opholder mig her paa det smukke Basns, tt ved store Belt; jeg reiste fra Kjbenhavn / den sidste April, Sneen fygede, det var med Eet blevet Vinter, jeg gik ad Jernbanen med Morgentoget til Slagelse, hvor Vogn fra Basns holdt efter mig. Ved Sor stirrede jeg ret hen over Sen til Academiet der i Sneeveiret dog kunde skimptes, men en ud for Deres Have kunde jeg ikke see, og dog var jeg med Tankerne over denne, inde i Haven, inde Stuerne hos Dem. Fru Scavenius reiser til Ems sidst i nste Uge og derfor bad hun mig strax at reise lige ud til sig, ellers var jeg frst taget til Sor, som De nok indseer. Nu skulde jeg fra Basns i nste Uge til Holsteinborg hvor jeg aldrig har vret, men kjender Familien og derfra skulde jeg til Nyse, hvor jeg ikke har opholdt mig siden Thorvaldsen levede der; jeg kan nok komme sammen med Baronessen men leve under hendes Vinger, hvor man saa let kan faae et Vingeslag, har jeg ikke ret Mod til, / og nu det nrmer sig Tiden jeg skulde indfri mit givne Lfte, bliver jeg mere og mere forskrkket, jeg er virkelig bange det ikke gaaer. Jeg vilde nu gjerne vide her paa Basns, hvorhen Breve sendes per Skjelskjr, om De og Deres Kone efter Pindsen var Sor, eller hvor seent i Maaneden De kommer hjem, thi bliver jeg ikke srdeles mindet om at komme til Nyse, har jeg strre Lyst til at gaae fra Holsteinborg til Sor, ellers faaer jeg Dem ikke at see fr paa Hjemfarten fra Tydskland, maaskee i August.

Jeg glder mig meget til at hre og vide noget Mere om Deres Digtning Guldblet; i Lbet af Sommeren kommer vel Bogen ud? Jeg har, som sagt, ikke skrevet Noget i Vinter paa Romanen, men haabet at jeg var i Stemning til det naar jeg kom i Rolighed paa Landet og det synes at blive Tilfldet, thi hver Dag, siden jeg kom, [overstr: har jeg] her paa Basns / har jeg et Par Timer kunnet skrive, og Digtningen skyder Kapitler, som Skoven Knopper; deiligt var det om jeg denne Sommer kunde faae det Hele endt! - Her er meget smukt paa Basns; det er vel en ganske ny Gaard, men bygget med Taarne og Vindelbroe, rundt om Kanaler og fra mit Vindue seer jeg over Beltet til langeland, om Aftenen skinner Fyret derfra og fra en lille under Sjlland, men her er ikke et grnt Tr, og et Par saadanne saae jeg dog i Skoven ved Sor, da jeg sad paa "Locomotivdragens Hale" og foer forbi!

Hils kjrligt og hjerteligt Deres Kone, og trffer mit Brev Dem i Sor, da hils Vennerne der, navnlig Svane.

Lev vel!

Deres inderligt hengivne H.C. Andersen.

Til Hr Etatsraad, Professor B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 386-89)