Dato: 31. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 31 October 1856.

[p skr over venstre hjrne:]

til Hr Etatsraad B. S. Ingemann

Kjre Ven!

Paa Holsteinborg blev jeg lngere Tid end jeg havde forud bestemt; man holdt saa venligt paa mig og da jeg nu neppe kommer der fr hen i Sommeren, saa blev jeg altsaa til igaar og foer med Eftermiddagstoget fra Sor, hvor jeg var paa Banegaarden en halv Times Tid; jeg lngtes nu efter Byen, navnlig efter at see den gamle Collin, men det var mig ganske tungt at staae Deres Hjem saa nr og ikke titte ind; Professor Rothe traf jeg ved Banetoget og bad ham bringe min Hilsen og trster mig / nu med at faae Dem og Deres kjre Kone at see ved Juletid, i det jeg da, om Gud vil, flyver ud til Basns, og vil rimeligviis kunde medbringe tredie Deel af Romanen. Det glder mig saa meget at De og Deres Kone synes om dette Arbeide, det jeg har en Forestillingen om jeg ikke faaer meget Erkjendelse og Glde af naar det flyver ud i Verden; man vil vist ikke finde deri, det man nu eengang ellers sger hos mig, og altsaa maa denne Digtning ligesom selv bryde sig en Bane. - Tak for de lykkelige Timer jeg denne Gang tilbragte hos Dem, [overstr: tak] tak for det venlige Sind De og Deres Kone altid modtage mig med! Hils Svanes og / der min lille Gudsn Daniel. Den nye Gudsn paa Holsteinborg fik Navnet Frederik Conrad Christian Christoffer og skal til dagligdags kaldes Christian; der var Faddere baade fra Sjlland, Lolland, Holstein og Lauenborg; Naturen var saa smuk der ved Stranden, Veiret prgtigt og inde i den gamle Borg selv godt og hyggeligt; jeg forniede mig vel paa denne Tour. - Manuskriptet til min Roman har ellers vret i Sor igaar uden at jeg var med; jeg havde for at vide det ret i Behold, ikke lagt det i Kufferten, men i min lille Natsk hvori mine Ordener, Penge og Sligt gjemtes og var i Vognen paa mit Skjd; da jeg nu steeg ud ved Sor Banegaard lod jeg Jernbane-Betjenten tage Alt ud, og gik saa at hve min Reise-Billet, men da jeg nu / sgte mine Sager var Natskken der ikke, den var blevet i Vognen og denne kjrt afsted til Sor; jeg stod ganske forskrkket, Toget var ivente, min Billet lst, jeg fik da en Bonde til at lbe til Sor og han kom netop tidsnok, fr Toget gik af og bragte mig mit "Vre eller ikke at vre!" den var der!

I Dag kom her Efterretning fra Christinelund, Jonna Stampe har igaar faaet sig en Datter og Alt var da, efter Omstndighederne godt. Hils nu kjrligt Deres Kone og lad mig, naar De er i Stemning faae et lille Brev. Jeg har paa Holsteinborg skrevet en ny lille Historie Klokkedybet, det er om et Sted i Odenseaa, hvor Aamanden boer.

Nu lev hjertelig vel! Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 413-15)