Dato: 31. marts 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: L. Wiedemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 31 Marts 1857

Kjre Hr Wiedemann!

Just fordi jeg slet ikke har hrt fra Dem siden jeg begyndte at sende de trykte Ark af Romanen, er jeg forvisset om at disse stadigt ere rigtigt komne i Deres Hnder, min egenslke Boghandler haver niagtigt modtaget sine, der dog have en lngere Vei at gaae. Endnu to Ark haaber jeg at sende Dem i denne Uge, saa at De seer at det gaaer rask fremad, jeg vil haabe at De faaer hele Resten langt tidligere end jeg forud har sagt, og at det altsaa gaaer flinkt med Oversttelsen og Trykningen, saa at til den 20de Mai den Hele paa eengang kan komme ud. -

Den engelske Oversttelse, der blev besrget her i Kjbenhavn, og hvoraaf nsten / hele frste Deel var frdig i Manuskript, fik jeg fra Hr Bentley i London Efterretning om var saa uhldig oversat, saa lidt i min Aand, at den ikke kunde benyttes, hele det Arbeide og Tiden med var saaledes spildt, nu besrger Bentley selv i London en god Oversttelse, han faaer, ligesom De, sendt fra mig de danske Udhngs Ark og der maa nu ordenlig spndes paa for at faae Bogen ud i London til den 20de Mai, imidlertid skriver han mig til i Dag at det vil kunde skee, men beder mig om, rimeligviis for at kunne sammenholde den engelske Gjengivelse med den danske Original, om jeg ikke vil skrive til Dem, om at han faaer det i Krydsbaand, de tydske trykte Ark, de som ere trykte, og de andre, strax som de blive det; han troer at jeg allerede selv / er i Besiddelse af disse, og jeg forstaaer godt at det kan bidrage til at holde en Slags Kontrol med om den engelske Oversttelse er ganske troe, idet nok Hr Bentley selv kan tydsk og altsaa ved at lse den, som jeg er forvisset om, troe og ypperlige Gjengivelse, kan see hvor nr den engelske kommer Originalen. Det er saaledes mig i srdeleshed De gjr denne Tjeneste og jeg er forvisset om at De er saa venlig og deeltagende. Jeg haaber at have tydelig udtalt mig; at De snarest, og efter Haanden, indtil det Hele er trykt paa Tydsk vil sende til London i Krydsbaand et aftryk af hvert Ark under Adressen:

To Richard Bentley Esq

New Burlington Street. London.

-

Sidst i Mai reiser jeg til Udlandet; / Dickens har oftere indbudt mig til sig, er han nu hjemme, hvorom jeg venter brev, da tager jeg frst til London derfra over Paris til Tydskland og Schweitz, jeg glder mig til i Leipzig at hilse paa Dem og ligesaa ogsaaa at kunne takke Hr Helms for hvis [!] Gjengivelse af Romanen jeg veed at turde glde mig til den Bedste; da jeg i Dag sender Dem Brev, faaer jeg ikke skrevet til ham, men fr de sidste trykte Ark sendes vil han faae Brev. -

Her hjemme i Danmark synes man meget velstemte og begjrlige efter Bogen, og at den ikke fr den 20 Mai tr udkomme er den eneste Ting man synes, endnu, utilfreds med. Gid den maa vinde nye Venner for mig i Tydskland og bringe de gode gamle til stadig at bre [!] mig hjertegode. - Overmorgen, den 2den April, fylder jeg mit 52 Aar, man bliver gammel! dog Sindet er, Gud skee Lov endnu som i de 25. Lev vel! I stor hast!

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 209, billed 6541-44)