Dato: 10. februar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 10 Februar 1858

Kjre Ven!

I Deres sidste Brev talte De om en Datter af den afdde Meisling, fortalte om hendes mindre lykkelige Stilling og spurgte mig hvad jeg vidste om hende; jeg har ikke hrt uden godt, [overstr: og] men Manden, som De selv skriver, er forfalden, siges der; jeg har erfaret at hun har i Vinter ladet Bldel kalde op til sig for at han kunde tale et kristeligt Ord; han fandt Manden i Sengen spisende Frokost og det var et hist ubehageligt Besg; det er vist vanskeligt at ophjlpe her, da hun ikke er ene og Meisling havde saa faae Omgangs Venner i de sidste Aar, den Eneste jeg veed han senest mdtes noget med var Rector Dorph. Skulde ikke Datteren kunde bore sig et lille Pengevld ved at faae udgivet Faderens efterladte, vidtspredte Skrifter, jeg mener de originale Arbeider; der ere enkelte lyriske Stykker, f Ex. Elegi til Barndommen der har forekommet mig smukt. I "Harpen" skrev han flere Digte; der er ogsaa / dramatiske Arbeider, Cosmus af Medici erindrer jeg kun ved Navn, men "Colombine som Due" har forekommet mig morsomt, og maatte kunde optages, ja maaskee bringes paa eet af Folke-Theatrene. Mig vil det genere at gaae op til hende, isr da man har beskrevet mig Manden for mindre end en behagelig og jeg kjender hende saa lidt at jeg mueligt ofte er gaaet hende forbi paa Gaden uden at vide at det var Meislings Datter; som Barn var hun en god Pige, men jeg husker ikke noget Srdeles om hende hvorved hendes Personlighed som Barn er blevet i min Erindring.

Fra Munch i Christiania har jeg venlige Hilsener til Dem og Deres Kone, han nskede at jeg med ham skulde reise i Sommer op til Tronhjem men jeg agter mig til Schweitz. Frken Brmer er i Rom, arbeider paa en ny Roman og reiser i disse Dage til Neapel. Om fjorten Dage haaber jeg at kunne sende Dem mine nye Eventyr. Forrige Lverdag Aften lste jeg / et Par af disse i Studenter Foreningen, og havde stor Glde derved, thi det Lste blev saa godt forstaaet og optaget med lydelig Begeistring; ogsaa ldre, f Ex Professor Klausen, vare tilstede; meest tiltalte, troer jeg "Egetret" og "Noget"; senere har jeg fuldendt et Eventyr "Hurtiglberne" og skriver nu paa et som vist bliver eet af mine strste: "Dyndkongens Datter", mueligt kalder jeg det ogsaa: "et Eventyr Storken har bragt". Det lever og rrer sig ovre i Vildmosen og ved Nilen for 1000 Aar siden; jeg er i denne Vinter som overvldet i Productivitet, det ene Eventyr banke paa efter det andet, saa jeg knap faaer Ro til at sove om Natten.

Med Khnes "Europa" kommer nu: "Mnner der Zeit, Biographische Skizzen und Charachteristiken von Zeitgenosen, der er smukt taget Hensyn til det aandelige Liv i Danmark og saaledes loves [overstr: af] om nu levende Danske en stor Mngde f E.X. B. S. Ingemann, Grundtvig J.L. Heiberg Hertz, H.C. Andersen, Gade, Jerichau, David, Clausen, Worsaa & &

Vil De bringe min venlige Hilsen til Boyesen, Heize, Zeuthens og andre / Venner. Gamle Collin, ligesom Hartmanns have paalagt mig at hilse. Hauch seer jeg imellem, han har altid srdeles travlt, men seer forynget og rask ud, hvorledes han vil vedblive at vre tilfreds - ja det er et andet Sprgsmaal. Boyes William Shakspear bringes iaften igjen paa Theatret, Bournonville, skal have componeret nydelige Dandse deri, siger man; det tyder paa at der bliver udsolgt. Fru Jerichau reiser nok i nste Maaned til London, jeg glder mig altid hos hende ved at see Deres Portrait, jeg holder srdeles af Udtrykket deri. - Gld mig snart igjen med en lille Brevdue!

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Til Konferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 478-81)