Dato: 8. september 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

No 1.

Kjbenhavn den 8 Sept. 1840.

Kjre Ven!

For lnge siden skulde De have hrt fra mig, tidligere alt have modtaget den belavede Novelle, men jeg er i denne Tid en slet Brevskriver og hvad vrre er, slet ikke producerende Digter; Livet har for ieblikket bundet mig fast med saa mange fine Traade der drage mig i hver Nrve; jeg har flt mig saa ilde ved min hele Omverden; Fru Heibergs Opfrsel mod mig, der altid var hende god, Heibergs, jeg veed ikke hvad jeg skal kalde det, har givet mig Ulyst til Alt, det er kun en Overgang, men jeg har dog vret i det Humeur at jeg forleden alt var bestemt paa allerede denne Lverdag De modtager dette Brev at reise med Digteren H. P. Holst og saa lade Maurerpigen skytte sig selv, men Collin raadede mig paa det bestemteste til, ikke at gjre det, men oppebie og selv drive paa, de to frste Forestillinger; det er sandsynligt at Stykket nu kommer frem sidst i denne Maaned og da reiser jeg den 7. November til Mnchen hvor jeg trffer Digteren Holst og vi gaae da sammen til Italien og Sicilien, det vil da beroe paa Krigsurolighederne og paa mine Finantzer om jeg kommer videre, mit nske er til Grkenland og Orienten og her tilbage om et Aar.

Under alle disse gjrende Tanker har jeg tnkt paa mit Lfte til Dem om en Novelle, jeg har skrevet netop en tredie Deel frdig, men jeg fler mig for ieblikket aldeles ikke oplagt til at fuldende den, Motiverne har jeg vel ganske i Hovedet, men mit Sind er ingen rolig Se, der kan give Tankerne Afspeiling. Hvad gjr vi altsaa? Jeg har fundet paa Raad! Jeg sender Dem her en ny Samling af min Bi1ledbog uden BiIIeder, som jeg har skrevet en Indledning til, st den i Nytaarsgaven, dette mit Brev maa De naturligvis ikke 1ade indrykke, isr da jeg heri omtaler Heiberg efter den Stemning hvori mit Mismodstter mig; - Lad mig vide om jeg skal skaffe Dem Billet til Opfrelsen. af Maurerpigen. Hils den kjre Talis Qualis. han faaer Brev fra mig fr jeg reiser. Kan De lade mig raae en 2.den Correctur af Billederne, men fr den 7 November, da vil jeg gjerne lse den!

Hils alle kjre svenske Venner, hvoriblandt fremfor alle ere Grev Barcks.

Deres inderlig hengivne H. C. Andersen.

N:o 2.

Kjre Ven.

Jeg omtaler i det foregaaende Epistel en Indledning til denne Ny Samling, men ved idag niere at overveie dette, troer jeg det bliver rigtigst at De selv tilfier een saadan og det saaledes, De siger at forrige Aar udkom i Danmark en lille Bog: Billedbog uden Billeder, selv veed De at den vakte Opmrksomhed og har jo behaget i Sverrig, Fortsttelsen er ikke udkommet endnu, men jeg overdrager Dem til Deres Nytaarsgave i Stedet for en Novelle, Fortsttelsen, der nu maaske, da den svenske Oversttelse jo udkommer af frste Hfte, kan have strre Interesse. Men jeg lover dog at De for de mange Lsere som ikke kjende hiin maa, for at gjre Ideen tydelig lade aftrykke foran denne Ny Samling, den danske Indledning til frste Hfte, hvorledes Maanen kommer til den unge Maler og lover hver Aften at besge ham, efter denne med mindre Typer trykte Indledning, kan De altsaa strax begynde med den 21 Aften. Vil De gjemme Manuskriptet, De skal nste Lverdag erholde mere! Men send mig anden Correctur.

Venskabeligst

H. C.Andersen.

P. S.

Correctur maa jeg have, er jeg reist da send den til Asessor E. Collin. Adressen er Conferentsraad Collin i Amaliegade i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm