Dato: 10. april 1858
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 10de April 1858.

Kjre Ven!

De er et lykkeligt Menneske! naar de rager i en Rendesteen, finder De strax Perler og nu har De jo fundet en delsten i - Dyndet. Det er en velgjrende Phantasus, der saaledes holder os Roser for Nserne, hvor det stinker vrst i Verden, og viser os en kongelig Herlighed og en smuk Prindsesse i Dyndet* Det skal fornie mig at see hende efter den Storvask og de 6 Skyllinger, De har foretaget med hende. Jeg har saamegen Kjrlighed til hendes ldre Sskende og saamegen Tillid til hendes Afvaskers Smag og fine sthetiske Lugt, at jeg er vis paa, der hverken ved hende eller det halve Kongerige, hun sagtens medbringer, klber mindste Plet fra hendes kongelige Faders Heelstat. Med vor egen Heelstat er det jo Dynd, gid nu Deres Prindsesse kunde vise os hvad godt og skjnt der kan komme ud af et saadant Rige! Lykke og Velsignelse til det nye Livsaar, De har begyndt! Det er maaskee inconseqvent, men hvor hi Pris jeg end stter paa, at man er fdt, som Betingelsen for alt Liv og Begyndelsen paa det, der er vrd at leve, bryder jeg mig dog ikke meget om Fdselsdage. Den 2 den April huskede vi desuagtet paa, ogsaa med Hensyn til den fredelige Anden-Aprils-Helt paa Storkeryggen, som jo er Vignet paa Deres Eventyr og Historier.

Dannebrogsmandskorset var nr kommet den Dag. Den Paaskjnnelse fandt jeg kjn og i sin Orden. Venligst Hilsen og Lyknskning fra os begge! Frst i Mai agte vi at komme til Kibenhavn og blive der en halv Snes Dage i Dannevirke. Der kan vi da maaskee hre det nye Eventyr, og saa atter et nyt her i Pintsen! Bring Deres gamle Excellence min venligste Gjenhilsen! - Med Prof. Bojesen er det srgeligt. Man frygter for, det bliver til en Typhus og dertil er Saaret opbrudt og over en Alen langt. Han ligger nu taus og stille hen og megen Smerte lider han nok ikke.

At Theatret ikke slaaer Hauch ihjel, var mig en gldelig Tidende. Mig vilde den Post delgge og Dem maaskee med, hvorvel De jo, naar det skal vre, kan vre practisk som Pokker. Jeg var ogsaa practisk i min Directortid, men det tog paa Krfterne, og eet Aar til havde jeg udholdt det. - Nu et fremdeles lykkeligt Privatliv og Digterliv, med friskfarvede Psychevinger, hvad enten det flagrer over Blomster eller lber i sin Larve gjennem Dyndriget - for atter at flyve hen over Verden i Solskin og Sommerluft!

Deres hjertelig hengivne B.S. Ingemann

* at hun er smuk har jeg allerede hrt af Andre.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter