Dato: 26. december 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[hul i papiret]

Basns den 26 December 1859.

Kjre Fru Balling!

Deres Moder haaber jeg er nu
bedre og oppe fra Sengen, det har
varet noget lnge denne Gang
med hendes Liden, gid hun nu
ret lnge maa fle sig vel [og]
tilfreds; jeg reiste da fra Kj[benhavn]
til Sor metp da Efterretn[ingen]
indtraf om Frederiksborgs B[rand]
det var en stor Ulykke, et dei[lige]
gamle Slot gaaet op i Luer
er sandelig en Sorg for os Alle. -

i Sor blev jeg hos Ingemanns et
Par Dage, de kjre gamle Men-
nesker leve saa aandsfriske
og glade, det er en Velsignelse
at vre hos dem. I Academiet
opfrte Eleverne Hostrups Sangspil /
"Eventyr paa Fodreise." - I Tirsdags
kom jeg her til Basns hvor Julen
er gaaet meget stille af, Veiret
er ogsaa Daarligt, saa at man
ikke kan gaae om i Have og
Skov, Sen ligger ikke til uden
et Bsseskud ud, hvor der er Lav-
vand. Megen Glde har jeg af
mine sidste Eventyr og Historier.
De vil i Berlings Tidende og i
[D]agbladet have seet dem srdeles
[h]drende anmldt. Igaar fik jeg
[il]lustreret Tidende med mit
Portrt, Biographien der til er
srdeles velvillig skrevet, De
skulde dog lse den; i samme
Nummer er en Tegning af
Frederiksborg-Slots Brand. Jeg
lser i denne Tid Hauchs nye
Roman "Charles de la Bussiere",
jeg skal, naar vi sees, laane
Dem den, det er en interessant
Bog. i den nye Folkecalender /
staaer min Beskrivelse af Skagen.
Igaar fik jeg Brev fra Prsten paa
Skagen, han havde netop endt min
historie fra Klitterne og gldede sig
meget over at jeg havde ladet deres
gamle Kirke deroppe vre en Sarco-
phag for den stakkels Jrgen. Jeg
lnges forunderlig efter Foraaret og
det er mit Haab at jeg karsk og
glad skal kunne iaar flyve lidt
syd paa, til Savoyen agter
jeg mig! Savojedernes Bjerge
maa jeg dog kjende. De veed
vel af Aviserne at det forrige
Ministerium havde indstillet
mig til Forgelse af mit "Aarlig[e"]
men at i Folketinget det
har mdt Modstand hos
Zahle, dog Udfaldet er endnu
ikke forhaanden, kjedeligt for /
mig er det, at netop den forrige Kultus-
minister som har indstillet mig er
reist bort! Naar jeg nu, den 4de
eller 5te Januar kommer til Byen
haaber jeg at trffe Dem Alle vel,
Deres Moder isrdeleshed, hils hende
hjerteligt, ligesaa Deres Sster! jeg
har af Fru Scavenius faaet en
smuk broderet Sophapude, det
er min Julegave, mange
Breve nun indtrufne er jeg
gldet med; skrevet noget Nyt
har jeg ikke, jeg tnker paa at
gjennemarbeide hvad jeg noterede
om mit Besg hos Dickens
for to Aar siden, idet mindste har
jeg lovet Professor Holst det.

Nu, et godt lyksaligt Nytaar!

Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 240, billed 6633-36)