Dato: 13. november 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør 1860

Kjære Ven!

for et Øieblik siden modtog jeg Deres venlige Brev, tak fordi De saa snart skrev, tak for Bilaget, den vedlagte Skrivelse fra Frøken Bremer; rimeligviis har De selv Brev fra hende og veed altsaa hun er paa Naxos, har besøgt Jerusalem og senest Athen. Hvor dog det lille Menneske kan flyve omkring! jeg har i fire, fem Aar ikke hørt fra hende, ikke vidst hvor i Verden hun var, jeg blev derfor meget glad ved engang igjen at høre og vide Noget om hende og fra hende. Det var min Bestemmelse at være i Sorø paa Søndag, thi jeg længes / efter Dem og Deres Kone, saaledes som jeg ogsaa længes efter Collins i Kjøbenhavn, (der tænkte jeg at være paa Tirsdag), ingen af disse Bestemmelser gaaer i Opfyldelse men opskydes een eller to Dage. Samtidig med Deres Brev i Dag fik jeg et inderligt hjerteligt Brev fra Grevinde Holstein paa Holsteinborg om at komme der et Par Dage, nu jeg er paa Basnæs; De veed der er Hjertesorg derovre, den stakkels Wanda Zahrtmann har prøvet Verdens Modgang, er dybt nedbøiet, maaskee kan jeg dog oplive de Bedrøvede lidt og altsaa tager jeg derover; De husker maaskee at jeg i Foraaret ved min Afreise til Udlandet, modtog i Sorø en Indbydelse om at lægge Udreisen / over Holsteinborg, den tog jeg ikke imod, nu har jeg virkelig Trang efter at komme der, da de ønske at see mig og altsaa gaaer jeg paa Løverdag derhen og bliver der Søndag og maaskee Mandag; fra Holsteinborg kjører jeg lige til Sorø og det enten Mandag eller Tirsdag, saa betids at jeg kommer til Middagsbordet, skeer der endnu Forandring, skriver jeg til Dem Dagen forud. Her er meget stille paa Basnæs, Veiret koldt og graat, det er mig halv som en Drøm at jeg er hjemme og ikke i Italien, ret trykkende har jeg fornummet det disse to Dage; det er som forestod mig noget ondt; jeg kan ikke forklare min nedtrykte Stemning; den ligesom fik Bevidsthed ved en Ubetydelighed, jeg læste i Avisen under Overskrift: / "Folkelige Foredrag", Hr Karup læste i Mandags over H.C. Andersens Levnet fortalt af ham selv", det var mig ubehageligt. Hr Karup har engang i sin Livshistorie overvældet mig med Uvenlighed, stillet mig sammen med denne stakkels Skrædder og Digter Utberg, lyst en Corsar Tale ud over mig, og noget Lignende er vel dette Foredrag; som sagt dette forstemte mig, det var mig, i det jeg betraadte Hjemmets Grund som fik jeg en vaad Klud i Ansigtet, alle klamme, vaade Erindringer omtaagede mig og et tungt Humeur der overvældede mig i Genf og saa temmeligt har fulgt mig nord paa, fik Magt over mig, men der er jo intet Andet for end at tage Verden og Menneskene som de ere, ret see til at dvæle ved Lyspunkterne, og det er da hvert Besøg hos kjære, prøvede Venner. Tak for al Deres Kjærlighed og Godhed.

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

[langs kanten:]

Fru Scavenius takker Dem hjerteligt for Hilsenen og sender Hilsen igjen!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 561-64)