Dato: 15. juni 1860
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 15 Juni 1860.

Histrede Professor og kjre Andersen!

- Det var en smuk Hyldning, De fik i Rendsborg; det rislede mig ned af Ryggen, da jeg lste Deres Brev, thi jeg fler, at jeg har Part i Dem. Jeg meddeelte det strax til Familien her, og alle gldede sig derover; nu er Deres Brev paa Christinelund. Min Svigerfader yttrede saamen, om jeg ikke tnkte paa at meddele det til H. P. Holst. Det havde jeg allerede forud betnkt, og jeg gik derfor til ham, som nste Dag optog et Referat i Berlings Tidende. Dagbladet har havt et andet Referat, som baade var udfrligere og smukkere. I Morgen venter jeg min Kone hjem fra Christinelund, hvor hun nsten hele Tiden har vret hjemsgt af en voldsom neuralgisk Hovedpine, der endog betydeligt har forstyrret hendes Nattesvn. Paa Onsdag agter jeg at reise til Christiania, og har til denne Udflugt faaet en Permission af 5 Uger; Fanny Beutner tager derop med mig. Wilhelm Wiehe er kommet herned, han har vret hos mig; hans Fader er borte. Gud veed ellers, hvordan det vil gaae med Casino, hvis oeconomiske Status er meget slet. - Her er alt ved det Gamle; min Svigerfader har det godt, og er i godt Humeur; han er iaar blevet en ivrig Havemand, der baade saaer, vander, afsauger Grene o. a. d., og det gjr han som 84aarig! - H. P. Holst bad mig fortlle Dem, at han i Helsinger ved Kongerndet, hvortil han havde skrevet en Sang, blev slaaet til Ridder af Nordstjernen. Der var ikke andre Digtere, der lnnedes [med] nogen Udmrkelse.

- Jeg veed ikke, om De har Interesse for Prsten Nielsen ved Trinitatis Kirke, han som er gift med Gusta Schack. Han har faaet Typhus; sagdes i Morges at ligge for Dden, og i Eftermiddags at vre dd, uden at jeg dog veed, om det Sidste er paalideligt. - Forresten er her meget bart for Nyheder; og de politiske ere ikke fornielige, jeg er i meget slet Humeur for det slesvig-holsteenske Felttog mod os, som nyelig har fundet Sted i de preussiske Kamre under Anfrsel af Udenrigsministeren Schleinitz; og hvor man med stor Aabenhed har begyndt Slesvigs Erobring; fr nvnede man kun Holsteen, man saae paa Kjdet og meente Flesket, men nu forlanger man sans faon baade Kjdet og Flesket!

Professor Meldahl har havt Bryllup; jeg gjorde Visit for et Par Dage siden; der er nydeligt. - Theodor svrmer for Tiden for Circus Rentz, navnlig dens nydelige og magelst dresserede Heste. -

- Naar jeg tnker paa, hvor begjrlig jeg er efter at erfare Noget om Hjemmet, naar jeg er borte, vilde jeg gjerne meddele Saadant til Dem, - man tager jo saa let sin egen Maalestok, og maaler Andre med, - men: mir fllt Nichts ein! Ja kunde Politihistorier moere Dem, kunde jeg fortlle syv Lange og syv Brede om Svenskeren Steenberg, der her har maattet bekjende, at han er den, der har gjort de falske 5rdl Sedler, som have allarmeret saa meget, - foruden andre skjnne Sager, men jeg veed, det interesserer Dem ikke. - Held og Lykke paa Deres Reise!

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost