Dato: 8. februar 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 8 Februar 1861

Kre Ven!

Det er saalnge siden at jeg hrte fra Dem, at jeg i Dag skriver for at kunne glde mig til ret snart at vide hvorledes De og Deres Kone leve, hre hvorledes det gaaer fremad med "Biographien", eller hvad Aandens Friskt der rrer sig hos Dem. jeg har vret meget productiv; De veed at jeg paa hele min Sommerflugt kun hjemsendte det lille Stykke om Oberammergau og Eventyret: Sommerfuglen, men nu har jeg et heelt Hefte Eventyr, af hvilke idetmindste tre er Dem og Deres Kone aldeles nye, nemlig "Tolv med Posten", "Sneemanden" og "Det ny Aarhundredes Musa". Det sidste Stykke, interesserer mig selv meest og jeg har anvendt stor Flid der paa, det er hverken Eventyr eller / Historie, det er, om jeg tr nvne det saa, et Slags poetisk Hisang i Prosa, om det nye Hidepunkt i Digtningens Verden, ikke hvorledes det vil vise sig, thi det veed hverken jeg eller Nogen, men hvorledes snarere det ikke vil vise sig. Det vil troer jeg ganske vist interessere Dem meest i Bogen, der om en tre Uger skal vre i Deres Hnder. Det nye Drama "Hr Lauge med den tunge Haand" af Brosbll har meget Godt og Smukt, det har interesseret mig og bliver srdeles vel givet i Casino. Paa det kongelige Theater er oftest daarligt Huus, kun Fru Heiberg, som Maria Stuart samler Folk. Det Anckerske Legat for en Maler, en Billedhugger, en Digter og en Musiker, vil nok allerede iaar trde i Kraft, saa vidt jeg veed er nok Chr: Winther valgt i Heibergs Sted til at staae / sammen med mig i at uddele Stipendiet til unge Forfattere, endnu have vi intet Mde holdt, men Sagen er hist gldelig og jeg troer at de fire Forskjellige som Legatet kan tilfalde for et Aar, erholde hver omtrent 900 Rdlr til Reisen. jeg boer nu paa Hjrnet af Garnisonspladsen og Toldbodgaden (No 22) i Stuen, Leiligheden er ganske smuk, men temmelig dyr, Opvartningen ikke ganske god, ret tilfreds er jeg ikke. Med at flyve ud i Vaaren, seer det svvende ud; thi faae vi Krig, det jeg dog ikke troer, da reiser jeg ikke, ellers har jeg Lyst til, idetmindste at blive et Par Maaneder i Schweitz, hvor der er billigere at leve end her hjemme, og dertil en stor og deilig Natur. Den nye Deputantinde, Figurantinden Jomfru Thorberg, som Bladene og Publicum saa srdeles hylde, er en meget smuk / blond, blaaiet iet Pige, med et velklingende Organ, hun har lrt at sige sine Replikker rigtigt og med Virkning, dog veed jeg endnu ikke om hun har noget Talent. Hun skal nok nste Gang frem som Signe, i ehlenschlgers Tragedie. Fra Kaulbach i Mnchen har jeg faaet et deiligt stort Kobberstykke efter et Billed han har gjort til mit Eventyr "Engelen". Gamle Collin er ret vel og livlig, han sender Dem venligst Hilsen! Hartmann arbeider stadigt paa Musiken til Bournonvilles Ballet "Valkyrien", der nok nu, efter megen Tale frem og tilbage, vil komme til Opfrelse. Ludlams Hule gives for daarligt Huus, Musiken er smuk, som De veed, men Texten er neppe til at taale, Folk lee hvor de ikke skulde lee. Den unge Fru Kock, fdt Hauch har for 10 Dage siden faaet sig en Sn og er nu oppe og meget vel! De hjerteligste Hilsener til Deres Kone og mine Venner og Veninder i Sor.

Hjerteligst

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 611-14)