Dato: 3. juli 1861
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d: 3 die Juli 61.

Kjre Ven!

Igaar modtog jeg Deres venlige Brev fra Montreux, og jeg vil ikke lade Dem vente lnge paa venlig Gjenhilsen og hvad jeg kan meddele om Sagerne her ruemme. Jeg haaber De nu har forvundet den fatale Dampfart til Genua. Forvrigt glder det os, at De har havt saa meget smukt Udbytte afReisen og selv af og til har vret productiv. I nste Maaned haabe vi at hre de nye Eventyr og see Dem her frisk og glad. Saalnge beholde vi nok Fred. Hvis ikke de andre Stormagter lgge sig alvorligt derimellem, har Preusen og hele Tydskland ellers strkt Mod paa at angribe os og udfre Executionen i Holsten, der da upaatvivlelig vil medfre en blodig Krig. Vi har rustet os med Kraft og Iver og med vor Ministerium mener jeg vi har god Grund til at vre tilfreds. Bondevenne-Partiet har agiteret strkt for at styrte det, men har derved just styrket det og fremkaldt en stor Tillids-Adresse. Jeg har i disse Dage lst en Oversigt over den frste Halvdeel af det 19de Aarhundredes Skjnliteratur af den norske Dietrichson, det er en Rkke Forelsninger, han 1860 har holdt i Upsala. Deri staaer De, som Eventyrdigter, hit stillet og smukt aner kjendt. Han er i det Hele vel stemt for Danmark og vor Literatur og dmmer vist saa upartisk, som det er ham muligt fra det Standpunkt, hvorpaa han staaer og med den Paavirkning af det Heibergske Smags-Hegemonie og den Periodes Retning, hvortil han hrer. I min Levnetsbog er jeg nu nrved min Studentertid og frste Digterperiode. Til Vinter venter jeg at komme ind i den literaturhistoriske Deel af disse Erindringer og Beskuelsen af de aandelige Bevgelser, jeg har kjendt og taget Deel i. Siden De reiste har jeg ikke seet noget Nyt af Betydenhed i vor poetiske Literatur. Ferdinand Fenger dde Christi Himmelfarts Dag.Jeg troer det lykkedes mig at tegne et anskueligt Billede af ham i en Mindesang. Ved Grundtvigs 50 Aars Embedsjubilum var jeg ikke personlig tilstede. Festen havde altfor udelukkende Prg af hans Disciples theologiske og kirkelige Parti-Anskuelse; men jeg skrev i Fdrelandet en venlig Hilsen til ham, som jeg mener, vi Alle med Sandhed kunde istemme. Vi har havt 3 Ugers deilig Sommer, men forresten har det vret koldt. Vi haabe endnu en smuk Eftersommer, som ogsaa skal blive Dem tildeel. Hermed mit Portrait med hjertelig Hilsen fra min Lucie og

Deres hengivneste B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter