Dato: 4. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 4 December 1861.

Kjære Ven!

hjertelig Tak for Deres Brev og den deri varme Udtalelse om mine seneste "Eventyr og Historier", tak fordi De lod mig faae Deres Kones egne nedskrevne Ord, det er saa mange Aar siden jeg eiede nogen Skrivelse fra hende. Jeg har stor Glæde og Erkjendelse af min lille Bog, den læses meget og omtales vel! ogsaa fra Hauch fik jeg et varmt hjerteligt Brev, meest om "Iisjomfruen"; tidligere modtog jeg fra ham hans "lyriske Digte og Romanzer", dem De rimeligviis ogsaa har læst. Det er overraskende og glædeligt at see den Ungdoms Friskhed der aander igjennem hvert Digt, der er en Fylde, en Farvepragt, en Dybde, som gjør / saa vel; Hauchs Bog bliver meget læst og jeg troer at han føler sig glad ved denne Erkjendelse. Paludan Müllers nye Digte have mindre fyldestgjort mig; Begyndelsen af "Paradiis" er rigtig nok mageløs deilig, ogsaa hele anden Act, men hvor Adam og Eva vandre om med vor Herre vil ikke tiltale mig, heller ikke Slutningen af Kain; derimod er i det sidste Digt Ammen ypperligt skildret; det er saaledes altid et Værk af en sand Digter, men jeg havde større Forventninger, end jeg maaskee burde komme med. Han er ellers rask og livlig; han besøgte mig igaar, var saa hjertelig og elskværdig, sagde at han igjen følte Lyst og Evne til at producere. Arentzens Digt-Samling har mig Meget som synes oplevet; det var mig under Læsningen, som et Menneske betroede sig til mig. / Literaturen er forunderlig riig denne Juul; nu faae vi om otte Dage Lose & Delbancos Folkecalender, der har flere gode Sager. Hertzs nye Stykke: "en Cuurmethode", vilde næppe gjøre Lykke paa et af de mindre Theatre, svagt udført, nu derimod er det af stor Interesse, det bliver mesterligt spillet; Wiehe, Fru Heiberg og Mantzius ere ganske mageløse; de øvrige Medspillende understøtte dem dertil smukt. Hvad den unge Mand Herman Jakobsen angaaer, der fra Engeland har tilskrevet Dem, meest om mig, vil De maaskee dog erindre, uden just nogensinde at have seet ham. Det er den unge tydskfødte Mand, hvis Fader er Forstander for Menigheden i Christianfeldt; jeg fortalte Dem om ham, at Forældrene vare danskfødte, men i Tydskland havde glemt Fødelandets Sprog, og da de nu fik Bopæl i Christiansfeldt og Sønnen kom at besøge dem, blev Hjertet saa dansk / at han i Tydskland selv lærte sig vort Sprog, studerede danske Digterværker og i Skolen for de andre Elever oversatte Ingemann, Grundtvig, Øehlenschlæger &. Til langt ud paa Natten sad den lyttende Skare, men det blev dog ikke det Hele, den unge Mand vilde selv skrive Digterværker og kun paa dansk, disse Forsøg var det han sendte mig og De har seet eet af hans Breve.

Denne Juul havde jeg tænkt paa at blive i Kjøbenhavn, thi der er øde paa Basnæs, Fru Scavenius er med sin Datter reist til Nizza og tilbringer der Vinteren. Imidlertid er min Bestemmelse blevet forandret ved en særdeles venlig Skrivelse og Indbydelse fra Holsteins paa Holsteinborg; jeg tager der ud om en fjorten Dages Tid og har da stor Lyst til forud at komme ind til Dem og blive en Dag over, saa kan Vognen fra Holsteinborg afhente mig hos Dem. Ikke sandt, De og Deres Kone ville / jo nok see mig; jeg skal senere skrive hvilken Dag jeg kommer med Middagstoget, rimeligviis en Fredag for at blive til Søndag-Formiddag, da skal jeg bringe [overstr: dem] igjen Herman Jacobsens Brev til Dem, jeg vil ikke lægge det heri. Fra Hartmann har jeg mange venlige Hilsener til Dem, han arbeider iøvrigt flittig paa Operaen "Ravnen", som dog ikke kommer frem i Vinter, rimeligviis for ikke at staae Sønnen i veien, Emil har nemlig Hostrups "imellem Fjeldene", der nok skal sættes i Scene. Fru Jerichau er meget flittig, hun har flere Arbeider næsten fuldførte, saaledes et "Nadveren" og et andet "Liden Karin". Jerichaus Skizze til et Monument for Ørsted synes mig særdeles smuk, Bissens "Øehlenschlæger", er naar man kommer ude fra Havnen, meget uheldig, da har man den brede Ryg og en hæslig Stoleryg; det Hele en stor Masse, som svæver paa fire Stolebeen; / jeg vilde ønske at man plantede Buske og Træer der skjulte hele Bagsiden. Ved at omtale Øehlenschlæger Statuen paa Garnisonspladsen, komme Tankerne i det Nabolav, der boer Pastor Blædel i hvis Hjem den unge Forfatter til "Valkyrien" er; har De læst denne Digtning? Mig har den tiltalt, den synes at love Noget. De kjender maaskee den unge Hr Bøgh? - Men nu har jeg allerede skrevet om paa den sjette Side, maaskee trættet Dem eller er Skyld i at De ikke har skrevet paa Deres Livs Historie, den De maaskee arbeidede paa i det mit Brev kom; De veed hvor særdeles dette Værk interesserer mig; da De sidst glædede mig med Læsning deraf, hørte jeg om gamle Rosenkilde, nu er han ogsaa forud. Der skal findes efter ham hans Selvbiographie. Hils hjerteligt Deres Kone.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 638-47)