Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 4 December 1861.

Kjre Ven!

hjertelig Tak for Deres Brev og den deri varme Udtalelse om mine seneste "Eventyr og Historier", tak fordi De lod mig faae Deres Kones egne nedskrevne Ord, det er saa mange Aar siden jeg eiede nogen Skrivelse fra hende. Jeg har stor Glde og Erkjendelse af min lille Bog, den lses meget og omtales vel! ogsaa fra Hauch fik jeg et varmt hjerteligt Brev, meest om "Iisjomfruen"; tidligere modtog jeg fra ham hans "lyriske Digte og Romanzer", dem De rimeligviis ogsaa har lst. Det er overraskende og gldeligt at see den Ungdoms Friskhed der aander igjennem hvert Digt, der er en Fylde, en Farvepragt, en Dybde, som gjr / saa vel; Hauchs Bog bliver meget lst og jeg troer at han fler sig glad ved denne Erkjendelse. Paludan Mllers nye Digte have mindre fyldestgjort mig; Begyndelsen af "Paradiis" er rigtig nok magels deilig, ogsaa hele anden Act, men hvor Adam og Eva vandre om med vor Herre vil ikke tiltale mig, heller ikke Slutningen af Kain; derimod er i det sidste Digt Ammen ypperligt skildret; det er saaledes altid et Vrk af en sand Digter, men jeg havde strre Forventninger, end jeg maaskee burde komme med. Han er ellers rask og livlig; han besgte mig igaar, var saa hjertelig og elskvrdig, sagde at han igjen flte Lyst og Evne til at producere. Arentzens Digt-Samling har mig Meget som synes oplevet; det var mig under Lsningen, som et Menneske betroede sig til mig. / Literaturen er forunderlig riig denne Juul; nu faae vi om otte Dage Lose & Delbancos Folkecalender, der har flere gode Sager. Hertzs nye Stykke: "en Cuurmethode", vilde nppe gjre Lykke paa et af de mindre Theatre, svagt udfrt, nu derimod er det af stor Interesse, det bliver mesterligt spillet; Wiehe, Fru Heiberg og Mantzius ere ganske magelse; de vrige Medspillende understtte dem dertil smukt. Hvad den unge Mand Herman Jakobsen angaaer, der fra Engeland har tilskrevet Dem, meest om mig, vil De maaskee dog erindre, uden just nogensinde at have seet ham. Det er den unge tydskfdte Mand, hvis Fader er Forstander for Menigheden i Christianfeldt; jeg fortalte Dem om ham, at Forldrene vare danskfdte, men i Tydskland havde glemt Fdelandets Sprog, og da de nu fik Bopl i Christiansfeldt og Snnen kom at besge dem, blev Hjertet saa dansk / at han i Tydskland selv lrte sig vort Sprog, studerede danske Digtervrker og i Skolen for de andre Elever oversatte Ingemann, Grundtvig, ehlenschlger &. Til langt ud paa Natten sad den lyttende Skare, men det blev dog ikke det Hele, den unge Mand vilde selv skrive Digtervrker og kun paa dansk, disse Forsg var det han sendte mig og De har seet eet af hans Breve.

Denne Juul havde jeg tnkt paa at blive i Kjbenhavn, thi der er de paa Basns, Fru Scavenius er med sin Datter reist til Nizza og tilbringer der Vinteren. Imidlertid er min Bestemmelse blevet forandret ved en srdeles venlig Skrivelse og Indbydelse fra Holsteins paa Holsteinborg; jeg tager der ud om en fjorten Dages Tid og har da stor Lyst til forud at komme ind til Dem og blive en Dag over, saa kan Vognen fra Holsteinborg afhente mig hos Dem. Ikke sandt, De og Deres Kone ville / jo nok see mig; jeg skal senere skrive hvilken Dag jeg kommer med Middagstoget, rimeligviis en Fredag for at blive til Sndag-Formiddag, da skal jeg bringe [overstr: dem] igjen Herman Jacobsens Brev til Dem, jeg vil ikke lgge det heri. Fra Hartmann har jeg mange venlige Hilsener til Dem, han arbeider ivrigt flittig paa Operaen "Ravnen", som dog ikke kommer frem i Vinter, rimeligviis for ikke at staae Snnen i veien, Emil har nemlig Hostrups "imellem Fjeldene", der nok skal sttes i Scene. Fru Jerichau er meget flittig, hun har flere Arbeider nsten fuldfrte, saaledes et "Nadveren" og et andet "Liden Karin". Jerichaus Skizze til et Monument for rsted synes mig srdeles smuk, Bissens "ehlenschlger", er naar man kommer ude fra Havnen, meget uheldig, da har man den brede Ryg og en hslig Stoleryg; det Hele en stor Masse, som svver paa fire Stolebeen; / jeg vilde nske at man plantede Buske og Trer der skjulte hele Bagsiden. Ved at omtale ehlenschlger Statuen paa Garnisonspladsen, komme Tankerne i det Nabolav, der boer Pastor Bldel i hvis Hjem den unge Forfatter til "Valkyrien" er; har De lst denne Digtning? Mig har den tiltalt, den synes at love Noget. De kjender maaskee den unge Hr Bgh? - Men nu har jeg allerede skrevet om paa den sjette Side, maaskee trttet Dem eller er Skyld i at De ikke har skrevet paa Deres Livs Historie, den De maaskee arbeidede paa i det mit Brev kom; De veed hvor srdeles dette Vrk interesserer mig; da De sidst gldede mig med Lsning deraf, hrte jeg om gamle Rosenkilde, nu er han ogsaa forud. Der skal findes efter ham hans Selvbiographie. Hils hjerteligt Deres Kone.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 638-47)