H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 27. december 1861

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 27. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 27 [-30] December 1861.

Kjære Fru Scavenius!

Deres Naade og Frøken Luzia ere nu i Nizza, Julelysene have straalet for Dem paa Bordet, medens udenfor var sommerligt, med viftende Palmer, blomstrende Roser, gulgrønne Oranger; det er kun otte Maaneder siden jeg selv sad der, nu sidder jeg paa Holsteinborg, altsaa nær ved det kjære Basnæs, har her feiret min Juul, men den er ikke iaar fra Naturens Side saa vinterfestlig som ifjor, da laae Haven om Basnæs med skinnende Snee, Rimfrosten drøssede fra Grenene; iaar er det, hvad Folk kalde "deiligt mildt Veir", det vil sige vaadt og graat, Skoven ligger saa sort, Markerne have et trist grønligt Skjær, vaade Draaber hænge paa de røde Bær, Dagene ere korte, men tankefulde. Jeg havde tænkt paa, da jeg iaar ikke kom til Basnæs, at tilbringe Julen i Kjøbenhavn, men saa fik jeg Brev fra Grevinde Holstein, saa hjerteligt og godt, at jeg endelig iaar, da jeg ikke kom til Basnæs, maatte kom[me] til dem paa Holsteinborg, jeg tog derimod og blev forleden hentet her til fra Sorø. Her er hyggeligt og godt, jeg har Fornemmelsen af at være velkommen, og Børnene ere søde og kjærlige. Juleaften var Træet tændt og hver af os havde sit Julebord, jeg fik en alforstor Mængde Presenter, mellem disse: "den lille Pige med Svovlstikkerne«, efter mit eget Eventyr, en nydelig Statuette af Scherbeck, der i denne Juul er blevet til Salg. Igaar var Krebs med Kone og Søster fra Skjelskjør, i Dag er Grev Holstein paa Jagt paa Borreby. Wanda har jeg ikke seet i Julen, hun er blevet inde i Kjøbenhavn, hvor hun er hos Prinds Christians og synes meget tilfreds. Om et Par Dage tager jeg til Kjøbenhavn hvor jeg, om Gud vil, bliver til sidst i Mai. Jeg tænker i Sommer at flyve til Paris, og derfra ned i Pyrenæerne, maaske ind i Spanien, men det bliver da først ved Efteraarstid; jeg haaber længe forud at have mødt og seet Dem og Frøken Luzia. Opholdet derude i den milde lette Luft vil være Dem velgjørende, glad og forfrisket vil De komme her tilbage naar Bøgene springe ud. Alt gaar her hjemme sin vante Gang, dog til ingen Juul har Literaturen været saa riig som denne, jeg aabnede den med mine "Eventyr og Historier" (5000 Exemplarer), som nu snart alle ere solgte ud, saa kom et Digt: Valkyrien, af en unævnt ung Forfatter. (Frederik Bøgh, en Søstersøn af Præsten Blædel) der er meget lovende og allerede har naaet et nyt Oplag. Christian Winther gav os en Børnebog med Billeder af Exner. Ploug et Bind Digte, der ere kraftige og friske, de til hans Kone ere dybtfølte og skjønne. Flere Bind Fortællinger, meest af anonyme ere fulgte og den gamle Digter Hauch har overrasket med et Bind uendeligt deilige lyriske Digte, hvortil slutter sig et større Digt om Waldemar og Tovelille; hele Oplaget (1400 Exemplarer) bleve strax udsolgte. Hertz har givet et Drama: en Cuurmethode, der ved det ypperlige Spil giver fuldt Huus, Paludan-Møller tre Digtninge; Goldschmidt et jødisk Drama, og endelig Frøken Fibiger (den ældre) en Novelle "Magdalene". See det er jo enriig Jule-Høst. Fru Jerichau har i disse Dage solgt sit smukke Maleri: "HavFruen" til Wanda Zahrtmann for 1200 Rdlr, det er godt betalt, synes mig. Endelig have vi faaet udstedt en Indbydelse til et Monument for H.C. Ørsted, det skal udføres af Jerichau, de fire Indbydere ere "H.C. Andersen, Konferentsraad Forchhammer, Groserer Suhr og Excellensen Tillisch"; men vi behøve en Sum af 20000 Rdlr. Studenterforeningen var meget heldig med sin Bazar til Indtægt for den nye Studenterforenings Bygning. Den indbragte ikke mindre end 4000 Rdlr. I Musikverdenen er ogsaa Liv. Den unge Vinding har udgivet en genial Composition ligesom Gade, hans kaldes: et Eventyr og man hører i Toner hele den overtroiske Puslen og Raslen i de gamle Sale og ormstukne Møbler, Vinden Suser og Ilden gnistrer og Eventyret bruser fort. Den unnge Hartmann er færdig med sin Musik til "Mellem Fjeldene" og den ældre Hartmann arbeider paa Slutningen af "Ravnen".

Miss Dunlop har jeg seet, men ikke talt med i Kjøbenhavn, vi mødtes forleden i Casino ved en Consert af Frøken Gärtner fra Gotha, men Miss Dunlop sad oppe og nede, saa at vi kun kunde nikke til hinanden, hun var der med Kammerherreinde Neergaard. Deres Naade veed at jeg samler paa Stereoskopbilleder fra Steder hvor jeg har været, jeg eier kun eet eneste fra Nizza og et fra Via della cornice, tør jeg derfor bede Dem, om De i Nizza vil kjøbe mig en fem Stykker, fEx Nizzas Havn og særligt Veien Della cornice, ikke transperante Billeder, men paa Papir, saaledes om jeg havde flere med paa Basnæs, de koste hver 1 Frank. Igaar bragte illustrerede Tidende en Nytaarshilsen fra mig, saaledes lydende.

1862.

Igjen et Aar udfolder sine Vinger,

Det flyver frem med Morgenrødens Glands;

Igjen vi spørge: hvad mon Aaret bringer?

Hvor falder Sørgeflor, hvor Brudekrands?

#

Skal Krigsraab eller Fredens Hymne lyde?

Hvad meisler det i Verdens Marmorblok?

Hvad vil det reise og hvad vil det bryde?

Far hen hver Frygt! Vorherre hjelper nok.

#

Han er i gode og i tunge Dage

Det Hjerte vi os trygt tør hælde til;

Igjennem Mulmet vi til Klarhed drage;

Vort Liv er ei Tilfældigheders Spil!


Og hermed Lev vel! tak for det gamle Aar; gid et nyt og godt rulle op for os Alle. Vil Deres Naade bringe mig i venlig Erindring hos Comtesserne Moltke ligesom ogsaa hos Grevinde Moltke Nütchau, der nok ogsaa er i Nizza; mødes De med von Dönniges fra München, eller andre Venner af mig, ogsaa min Hilsen.

Deres Naades taknemlig hengivne

H.C. Andersen.

[Tilføielse i marginen s. 3:]

Min Adresse i Kjøbenhavn er Nyhavn No 67.

[Udskrift:]

Madame

Madame de Scavenius neé Comtesse de Moltke.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost