Dato: 17. februar 1862
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Andersen!

Ved igaar at hre, at den frste Sommergjk for et Par Dage siden er funden i en Have ved Vordingborg, kom jeg til at mindes et Lfte, De engang gav mig, da jeg fortalte Dem min Kamp mod det falske og 5 upoetiske Flag, (: Vintergjk) hvorunder man nu lader denne digterskjnne Blomst seile. De lovede nemlig, at De, naar Aanden kom over Dem, vilde skrive et Eventyr under Navnet:

Sommergjk,

fordi det var den sikkreste Maade at slaae det gode gamle Navn fast for nu og bestandig.

For dog, idet jeg maner Dem, at gjre nogle svage Forsg paa ogsaa at mane Aanden, beder jeg Dem at gjennemlse indlagte Par Linier, bestemte til Havetidenden, hvori jeg har sgt at klare Sprgsmaalet. - Jeg vilde have tilfiet deri, at De har givet mig hiint Lfte, men lod det vre, fordi jeg ikke vidste, om De kunde lide det.

Endvidere sender jeg Dem en lille Potte med Sommergjkker, og for Selskabs Skyld en dito med Guldblommen, der i det Frie kommer lidt efter Sommergjkken, dog saa at den blomstrer en Tid samtidigt med denne, og saa vilde jeg nske, at Solen en Dag ret varmt vilde skinne paa dem i Deres Vindue; saa vil De see Varmen atter udstraale fra Blomsterne saa strkt, at de maaske sende en Deel deraf ind i Deres Flelse og Phantasi, og brygger saalnge derinde, at Eventyret Sommergjkken springer tid saa deiligt, saa at dets Navn er paa Alles Tunger, og det selv i alle Breve, Posten bringer ud paa Landet. -

Deres hengivne

Drewsen.

- Vilde De lade mig faae Brevet til Bentzien med Bilag tilbage; og Potterne, naar de ere afblomstrede, og ikke kan skaffe Dem meer Glde, da de egentlig ere bestemte til Haven i Rosenvnget.

Sommergjk eller Vintergjk

I forrige Uge, - saa melder et Brev fra Vordingborg - har Sommergjkken reist sin lille grnne Stang med den hvide Klokke, der ringer Foraaret ind, - men der ere Planterne ogsaa tidligere paa frde, end her. - Nu maae vi belave os paa de bekjendte forpligtende Breve med en Sommergjk i, og derunder det gamle Vers:

Vinternar og Sommergjk,

Du skal gi'e mig Paaskeg!

Postvsenet burde oplyse, om der ikke ved Sommetgjkkens Udsprigstid og ved Paasken er forget Brevforsendelse; jeg faaer i det mindste hvert Aar slige Breve, og maa sende Paasketributen. Saaledes bidrager denne lille uskyldige Plante til at forge Statsindtgten! -

Ikke mange Blomster har Betydning som denne Aarets Frstefdte, ikke mange vkke saa strke Flelser, ved Glden over det atter opvaagnende Liv. Hvor tidt sge vi om Vinteren hen til dens Plads i Have og Skov, for at see, om den ikke har arbeidet sig op, trods Iis og Snee, og med hvilken Glde hilse vi ikke den frste Sneeklokke.

Men derfor br vi ogsaa holde den i re, ja selv dens Navn skal holdes i re, dette Navn, vore Forfdres uforvandskede Natursands har givet den, og som er saa betagende og saa poetisk smukt. - Lad den blive ved at hedde Sommergjk, og kald den ikke Vintergjk, fordi den kommer om Vinteren. Derfor er den nemlig ingen Gjk eller Nar; thi endnu har vi ikke seet nogen Frost, der har hindret dens Komme i rette Tid eller har formaaet at knkke den; og selvom Sneen trykker den til Jorden, reiser den sig kjk, naar Ten borttager Lagenet. - Det er derimod en Gjkurt; det er os, den gjkker, thi Haabet gjkker. Gaae vi nemlig en smuk Februar- eller Martsdag ned i Haven eller ind i Skoven, og see de mange hundrede hvide Klokker med de grnne Blade skinne i Solen, stundom omsummede af for tidligt vaagnede Bier, vaagner Haabet: nu har vi Sommer! men ogsaa for tidligt thi: haabe og vente er Gjkkerente;,- maaske bringer nste Dag en Frost, der lgger Bro mellem Kjbenhavn og Malme,og den Bro kan ligge Uger igjennem.

Blomstens Navn betegner saaledes, at den gjkker os med Sommeren. At gjkke med Vinteren er meningslst og at gjkke om Vinteren er grumme prosaisk. Derfor er dens rette Navn ikke Vintergjk, men Sommergjk, som den ogsaa altid er kaldet i den Egn i Nordsjlland, hvor min Familie har hjemme og hvor Skovbunden om Foraaret nsten er hvid af den; - Gjkild er ikke Ild, som er Gjk eller Nar, men som gjkker eller narrer den eensomme Vandringsmand.

- For at nvne vore Authoriteter, da har Molbech kun Sommergjk, Sneeklokke, Gjkurt, men Hornemann har Gjkurt, Vintergjk, Sneeklokke, Februarlillie, Dorothealillie og Gjklillie. Skulde det ikke maaske vre, fordi dens botaniske Navn er galanthus nivalis, at han har kaldt den en Vinter- og ikke Sommergjk?

d. 17 Febr 1862.

Dr. -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost