H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra I. P. E. Hartmann til H.C. Andersen 3. september 1862

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 3. september 1862
Fra: I. P. E. Hartmann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Roeskilde 3 Septbr. 1862

Hjertenskjære, trofaste Ven!

Om det har varet Noget inden jeg er kommen til at skrive Dig til, for at takke Dig for dit venlige Brev, saa maa Du vide, at det er Iver for at componere paa Ravnen, der har forsinket mine Correspondencer; og at faae Ravnen færdig er, om end ikke "meer end Guld og grønne Skove", saa dog i det mindste ligesaa godt som Guld, omsat i Smør, som du har sagt til Thora. - Jeg troer at jeg ret har faaet en livlig og god Scene ud af Begyndelsen til anden Akt, som nok vil gjøre sin Virkning naar den udføres af Phiste? og Schram. Blot nu det i 3die Act maatte lykkes mig ligesaa godt naar jeg naaer dertil; men jeg har alt begyndt at gjøre et Udkast, og jeg tænker nok at det skal gaae. Hvad siger Du forøvrigt om, hvis man lod Tæppet et Øjeblik gaae ned efter Forvandlingen, og da efter et kort Ophold begyndte en 4de Act med den nye Scene. Det er faldet mig ind, og man vilde jo derved vinde at Folk fik Tid at sunde sig efter Hovedkatastrophen, saa det Følgende kom mindre brat, ligesom der da ogsaa vandtes lidt mere Tid til Scenearrangementet for det, der kommer efter, hvilket muligviis kan give dem en Del at bestille. Allerdings - de 2 sidste Akter blev noget korte, men gjorde det Noget? Tænk derpaa, og siig mig Din Mening naar Du, sank ende gloende Kul paa min Isse, skriver igjen. For materielle Tilskuere falder ogsaa det Hele naturligere, synes mig, efter Indholdet af den nye Scene, at Historien om Forvandlingen har kunnet faae Tid til at løbe Byen rundt, som Smeralda, der har hørt det paa Vagtparaden, fortæller. -

Hvad vore hjemlige Forhold angaaer, da leve vi endnu herude paa Landet i Ro og Fred, og samle Kræfter til Vinterens mangehaande Travlhed. Begyndelsen af Sommeren var kold og trist; nu, i Høstens Tid, har det i en fire Uger været udmærket smukt; Dagene ere varme, og om Aftenen lyse Maane og Stjerner, og man veed, at det er de samme, der skinne for Vennerne, hvad enten de ere fjernt eller nær; det er altid et smukt Sammenbindingsled. - Fra Fru Ortved skal jeg hilse; hun takker Dig fordi Du erindrede hende i dit Brev til mig, og glæder sig til Opfyldelsen af Dit Løfte, at skrive hende til. Provsten er nu ganske rask igjen. - Theatersaisonen, som aabnedes den pte, har endnu ikke været meget heldig med sine Nyheder: - der begyndtes med Ambasadricen, Operaen af Auber, som er givet her for flere Aar siden. Strax den anden Dag modtoge Bladene den barskt, som en Hund i et Spil Kegler, og tildeeis som en Følge deraf var Huset allerede anden Gang, da jeg saae den, forfærdelig tomt. Det er ganske vist en Ubetydelighed baade fra Musiks og Texts Side, men mig synes alligevel at den nok lod sig see. Ulykken er at de hverken - med Undtagelse af Phister - kan spille eller synge den godt. Disse comiske Operaer, hvor det gjælder om at de Syngende accentuere Repliken skarpt, kan de slet ikke magte;jeg troer endnu til sidst at den alvorligere Opera for Tiden egner sig bedre for vore Kræfter. En anden Nyhed, "Landligt Koketteri["] kalded, af Charles Dickens, har heller ikke behaget; jeg har ikke endnu se et det. - Holst6 synes at anstrænge sig meget i Casino; han og Folketheatret concurrere og give naturligviis de samme Stykker. Hvad Du skriver om Collins Velbefindende paa Reisen glæder mig meget; han trængte til at komme ud at lufte sig, som vi alle kunde gjøre naar det ikke kostede saa mange Penge. - Hils ham naar Du skriver, og modtag selv de hjerteligste Hilsener fra Kone og Bøm. Din trofast hengivne

I:P:E:Hartmann

[I marginen:] Af Eckhardt hørte jeg igaar i Theatret at Du alt er i Spanien; jeg haaber at Adressen er rigtig efter hans Opgivelse.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter